nieuws

Den Haag promoot duurzaam bouwen met prijsvraag

bouwbreed

Met als voornaamste doel het duurzaam bouwen te promoten heeft de gemeente Den Haag een prijsvraag op touw gezet. Deelnemers aan deze prijsvraag hebben de taak het basisniveau milieukwaliteit vast te stellen en een volgend niveau te definieren. De beste inzender krijgt een cheque van f. 25000. Het bedrag moet voor een concreet po worden gebruikt.

H.E. Bakker, senior poingenieur binnenmilieu van de Haagse gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, geeft volmondig toe dat betrokken partijen duurzaam bouwen nog te veel als een experimenteel iets beschouwen. “Hoewel er in de afgelopen tien jaar op dit gebied veel is gebeurd, gaat het in een langzaam tempo. Het duurt allemaal erg lang.”

Voor een belangrijk deel komt dit in de visie van Bakker door het ontbreken van regelgeving. Natuurlijk, in het Bouwbesluit wordt weliswaar gepleit voor het zoveel mogelijk gebruik van duurzamer materialen, maar welke materialen dit zijn en op welke wijze ze moeten worden gebruikt wordt min of meer in het midden gelaten. In Den Haag is vorig jaar begonnen met de samenstelling van een milieu-handleiding. Deze handleiding wordt opgesteld aan de hand van de door aanvragers van bouwvergunningen ingevulde lijsten. Op deze lijsten moeten de gebruikte materialen worden vermeld. “Op die manier ke wij kijken of en op welke manier er aan duurzaam bouwen vorm wordt gegeven”, aldus Bakker.

Opmerkelijk

Naar aanleiding van een vorig jaar gehouden symposium ‘Duurzaam bouwen achter de duinen’ is tevens besloten een prijsvraag over dit onderwerp uit te schrijven. Opmerkelijk is dat het hierbij niet gaat om een po maar om vast te stellen beleid dat in de prijzen kan vallen. “Het gaat erom dat vastgesteld wordt welk niveau met duurzaam bouwen kan worden bereikt. Als we het met elkaar eens zijn om welk niveau het gaat, dan is het ook makkelijker om een volgend niveau vast te stellen en daar naar te streven”, aldus Bakker.

Uiteindelijk moet dat volgens de senior poingenieur tot beleid in de vorm van regelgeving leiden. Een deskundige jury onder leiding van prof. dr. ir. H. Priemus zal zich vervolgens over de inzendingen buigen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een nog te organiseren symposium ergens in het najaar. De gelukkige ontvangt f. 25000. Dat bedrag moet in een duurzaam bouwen-po in de regio worden ingezet. “Zo vloeit het direct terug naar de regio maar kan het door de winnaar geformuleerde basisniveau direct in de praktijk worden bewezen.”

Enthousiast

Bakker zegt enthousiast te zijn over de prijsvraag. Anderzijds geeft hij toe het jammer te vinden dat een dergelijke actie nodig is om duurzaam bouwen te promoten. “Maar”, zo benadrukt hij, “op termijn zal het stigma van experimenteel en te duur wel slijten”. Met name de kostenfactor wordt binnen de bouwnijverheid maar ook de overheid als opdrachtgever in zijn ogen overschat. “Als duurzaam bouwen er als laatste aan wordt toegevoegd dan is het vaak duurder. Maar wordt bij het bouwrijp maken van de grond, al met duurzaam bouwen in de vorm van bijvoorbeeld de afwatering rekening gehouden dan levert het zelfs geld op. Ik bedoel maar.” De voorwaarden zijn kosteloos verkrijgbaar bij de gemeente Den Haag, sector Bouwen, adm.hoofdafd. binnenmilieu k503, postbus 400, 2501 CK Den Haag, of faxnummer 070-3562892. Inzendingen ke tot 1 juli worden ingediend.

Reageer op dit artikel