nieuws

Bewoning is schadelijker voor waterwingebied dan landbouw

bouwbreed

Bouwen en wonen in grondwaterbeschermingsgebieden is schadelijker dan landbouw op dezelfde grond. Tot die conclusie komen onderzoekers van het ingenieursbureau Tauw Infraconsult, die in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland een onderzoek gedaan hebben naar de effecten van woningbouw in waterwingebieden.

Volgens de onderzoekers nemen de risico’s voor verontreiniging van het drinkwater toe als er woningen gebouwd worden in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat komt vooral, stellen de onderzoekers, doordat de bewoners zich onvermijdelijk milieu-onvriendelijk zullen gedragen. In het grondwater zullen aromaten (vooral oplosmiddelen) terechtkomen, terwijl ook klein chemisch afval als verfresten en bestrijdingsmiddelen zullen worden geloosd.

De overheden zullen niet in staat zijn deze vervuiling, die al snel leidt tot overschrijding van de veiligheidsnorm voor drinkwater, tegen te gaan. Daarnaast is het risico van lekkende rioleringen aanzienlijk.

Gebrek bouwgrond

De onderzoekers stellen dat woningbouw in grondwaterbeschermingsgebieden “een stap achteruit” in het milieubeleid zal betekenen. De beide provincies gaven opdracht voor het onderzoek omdat gemeenten steeds vaker vragen om te mogen bouwen in grondwaterbeschermingsgebieden.

Vooral in gemeenten met een nijpend tekort aan bouwgrond, zoals Nijmegen, wordt gekeken naar braakliggende waterwingebieden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben de provinciebesturen besloten dat terecht een zeer terughoudend beleid wordt gevoerd met het toewijzen van dergelijke bouwlocaties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels