nieuws

Arbeidsinspectie controleert 500 poen

bouwbreed

Werk op hellend dak centraal in arbo-actie

De Arbeidsinspectie gaat in de periode april-november dit jaar controleren of werkzaamheden op hellende daken (met name leggen van pannen, leien en daarmee vergelijkbare produkten) geschieden conform de Arbeidsomstandighedenwet. In totaal 500 bedrijven, verspreid over het hele land, ke rekenen op een inspectie van de bouwplaats. Het betreft zowel nieuwbouw als renovatie.

Peter Stuvel

Dat het onderzoek niet overbodig is, werd aangetoond in een eerder uitgevoerd pilot-po in het district Maastricht (Limburg en Zuid-Oost Brabant) van de Arbeidsinspectie.

Stilleggen

“We hebben totaal zestien bouwplaatsen bezocht om een beeld te krijgen van het soort werk en de gevaren die daaraan kleven. Twee werken bleken in orde. Bij de overige veertien werden tekortkomingen geconstateerd. Dat resulteerde in het informeel f. door de werkgever zelff. stilleggen van het werk. Daarnaast hebben wij een po stilgelegd en in een ander geval een waarschuwing gegeven. Uiteindelijk werden drie processen-verbaal opgemaakt, omdat ondanks inspectie en afspraken over verbetering van de situatie de zaak bij een herhalingscontrole niet in orde bleek”, aldus landelijk coroterdinator ing. G. P M. Leenders.

Flitsend

Controle (en zeker herhaling ervan) van het werk op hellende daken is geen eenvoudige zaak: “Is de bouw een zwervende bedrijfstak, de pannendekkers vormen daarin een flitsende beroepsgroep. Voor je het weet zijn ze alweer naar een ander werk verdwenen.”

De Arbeidsinspectie zal een aantal aandachtspunten hanteren in het komende onderzoek: hoe is het werk ingericht, wat zijn de werkomstandigheden, hoe wordt omgegaan met gevaarlijke stoffen zoals asbest, worden er persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, hoe is het gesteld met de gebruikte gereedschappen, wat doet de werkgever aan arbeidsomstandighedenzorg en wordt er een verzuimbeleid gevoerd.

Bijzondere aandacht krijgen twee in de branche veel voorkomende aspecten. de eerste is de ladderlift. Die moet voldoen aan de eisen in NEN 1080. Het gaat daarbij om de constructie, uitvoering, opstelling, gebruik, periodiek onderhoud en documentatie. Eerder onderzoek naar bouwliften bracht aan het licht dat 90 procent ervan niet voldeed aan de technische- en veiligheidseisen. Voorts wordt gekeken naar het al dan niet gebruik van deugdelijke steigers en/of valbeveiligingen.

Ladderstelling

“Wat echt pijn zal doen is het verbod op toepassing van de ladderstelling. Die wordt nog steeds veelvuldig gebruikt, maar dat is verboden. Men moet gebruik maken van steigers, rolsteigers, lichte renovatie steigers etc. Op dit moment is in de markt de zogeheten cenpainter (in plaats van ladder een vakwerkspant). Die mag tot een hoogte van 3,5 meter worden toegepast. Daken liggen meestal echter hoger. De gemiddelde goothoogte is 5,5 meter. Dus kom je met de cenpainter een behoorlijk stuk lengte tekort. Die oplossing is voor pannenleggers en loodgieters dus geen bruikbaar alternatief”, constateert ing. Leenders.

Lees verder pagina 3

Het leggen van pannen en leien of andere materialen op hellende daken is fysiek zwaar werk. En ook gevaarlijk. Reden voor de Arbeidsinspectie om landelijk na te gaan in hoeverre werkgevers zich houden aan de arbo-regels. Ook in deze bedrijfstak doet zich het verschijnsel van scheve concurrentie voor: bedrijven die goedkoper ke inschrijven omdat ze wettelijke bepalingen en voorschriften ten aanzien van de veiligheid aan de laars lappen. De goed werkende bedrijven worden daardoor ernstig gedupeerd.

Jup v.d. Wal

Reageer op dit artikel