nieuws

Zuid-Holland moet milieumodel in bouwverordening opnemen

bouwbreed

De Zuidhollandse Milieufederatie heeft een milieumodel voor de Bouwverordering opgesteld. De federatie vraagt de gemeenten in Zuid-Holland het beleid op basis van het model aan te passen. Dit model schrijft een vergaande scheiding van bouw- en sloopafval voor. Het milieumodel gaat uit van al bestaand bouwbeleid in verscheidene Zuidhollandse gemeenten.

Het Milieumodel van de Zuidhollandse Milieufederatie voorziet in een aanpassing van artikel 4.11 (scheiden van bouwafval) en hoofdstuk 8 (slopen) van het VNG-model. Het Milieumodel schrijft geen verbod op milieuschadelijke materialen voor. Een dergelijke maatregel wordt veelal als een technisch voorschrift beschouwd. Gemeenten hebben juridisch niet de mogelijkheid aanvullende technische voorschriften in de Bouwverordening op te nemen.

Door het gemeentelijke bouwbeleid aan het Milieumodel aan te passen stimuleren de gemeenten structureel preventie en hergebruik van bouw– en sloopafval. In Zuid-Holland is een gemeentelijke verplichting in praktijk ook uitvoerbaar omdat voldoende mogelijkheden bestaan de verschillende fracties apart in te zamelen en te verwerken.

Volgens de milieu-organisatie hangt het aantal fracties waarin het afval moet worden gescheiden af van de verwachte hoeveelheid die vrijkomt. Ontheffing volgt wanneer de bouw- of sloopplaats te weinig ruimte biedt voor het aantal benodigde containers. Hetzelfde geldt voor gevallen waarin de hoofdaannemer een terugnameplicht afspreekt met onderaannemers.

De Milieufederatie stelde het model op naar aanleiding van vragen die gemeenten stelden omtrent de juridische mogelijkheden om scheiding van bouw- en sloopafval te verplichten. Voorts bleek dat veel gemeenten niet weten wat het plaatselijk bestuur in de praktijk van bouwers en slopers kan eisen. Dat laatste hangt immers in belangrijke mate af van aanwezige mogelijkheden tot verwerking van de verschillende soorten afval voor hergebruik.

Voldoende verzieningen

De milieu-organisatie meent dat Zuid-Holland over voldoende voorzieningen beschikt om puin, hout en metalen af te zetten. Ook papier en karton, kunststoffen en glas ke de aannemers op de bouwplaats scheiden en aan verwerkers aanbieden. Het feit dat enkele grote bouwers dit reeds doen bewijst dat er mogelijkheden tot afzet bestaan. In andere delen van het land doen zich hiervoor minder kansen voor. De Model-Bouwverordening die de VNG voor alle Nederlandse gemeenten opstelt kent om die reden geen verplichting tot uitgebreide scheiding.

Reageer op dit artikel