nieuws

Rijk en IPO akkoord over financiering Vinex-taak

bouwbreed

Het rijk heeft met het Interprovinciaal Overleg (IPO) overeenstemming over de bouw van in totaal 167000 woningen. Hiervoor stellen VROM en Verkeer en Waterstaat f. 201 miljoen beschikbaar. Voor de grondkosten in nieuwe uitleggebieden trekt het rijk f. 112 miljoen uit. Voor het saneren van de grond ke de provincies op f. 57,5 miljoen rekenen.

Dit is het resultaat van intensief overleg tussen de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de uitvoering van het Vinex-verstedelijkingsbeleid in de 18 kleinere stadsgewesten.

Het rijk stelt voor de realisering van de woningbouw in het binnenstedelijk gebied f. 201 miljoen beschikbaar. Het gaat hierbij om de bouw van 67000 woningen tot en met het jaar 2005.

Voor grondkosten in de nieuwe uitleggebieden is in totaal f. 112 miljoen beschikbaar.

Bij de uitvoering van de bouwlocaties krijgen de betrokken provincies een coroterdinerende rol. In dit kader bepalen de provincies als budgethouder in welke mate, op welke wijze en met welke criteria zij het beschikbare bedrag aan stadsgewesten/bouwgemeenten toekennen. Een verdeelsleutel die de provincies hiervoor moeten gaan hanteren wordt nog ontwikkeld.

Om te voorkomen dat de bouw van woningen door vervuilde grond niet wordt vertraagd, moet volgens betrokkenen extra geld in de bodemsanering worden gestoken. Hiervoor zijn in principe de provinciale IBS-knelpunten-gelden beschikbaar. Daarnaast zal uit het Fonds Economische Structuurversterking f. 57,5miljoen beschikbaar komen. De provincies bepalen vervolgens de criteria voor toedeling van de bodemsaneringsgelden voor de aanpak van ernstige bodemverontreiniging op Vinex-woningbouwlocaties aan gemeenten en stadsgewesten. Ook de bij de provincies beschikbare IBS-knelpunten-gelden zullen met voorrang worden ingezet voor de Vinex-stadsgewesten.

Uitkomsten

De uitkomsten van het overleg en de uitwerking daarvan zullen door het IPO volgende maand aan de colleges van gedeputeerde staten worden voorgelegd. Met de drie grote stadsgewesten Amsterdam (ROA), Utrecht (RBU) en Haaglanden in de Randstad zijn door het rijk rechtstreeks onderhandelingsakkoorden op hoofdlijnen afgesloten. Met Rotterdam en de BON-gebieden Arnhem/Nijmegen, Eindhoven/Helmond en Enschede/ Hengelo hoopt het rijk binnenkort tot afspraken te komen. Voor wat betreft deze te drie gebieden heeft het rijk voor de Vinex-taakstelling f. 262 miljoen beschikbaar. Tevens ke deze gebieden uit het Fonds Economische Structuurversterking f. 22,5 miljoen voor het saneren van de bodem inzetten.

Reageer op dit artikel