nieuws

‘Onrust bij SFB is vooral te wijten aan bouwwerkgevers’

bouwbreed

De Unie BLHP twijfelt ernstig aan de capaciteiten van directie en bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Volgens J. Riepe, landelijk bestuurder voor de sociale verzekeringssector, kan de directie “niet langer achterover leunen tot de markt een keertje komt, maar moet ze haar eigen verantwoordelijkheid nemen en duidelijkheid verschaffen over de werkgelegenheid”. Hij verwijt voorts de bouwwerkgevers in hoge mate verantwoordelijk te zijn voor de problemen bij het SFB “vanwege tweeslachtigheid in besluitvorming over arbo-dienstverlening in de bouw”.

Vanmiddag is er een Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad en directie van het SFB, die tevens wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de vakbonden.

Als het beraad niet het door OR en bonden geeiste plan van aanpak met betrekking tot de werkgelegenheid bij het fonds oplevert, zullen er onherroepelijk acties van het personeel komen. In pamfletten al opgeroepen voor een demonstratieve bijeenkomst na afloop van het beraad tussen OR en directie.

Riepe heeft weinig goede woorden over voor de stellingname van de SFB-directie. Die verklaarde f. bij monde van directeur drs. J. J. P. Schoutenf. aan Cobouw de gevraagde duidelijkheid wel te willen, maar niet te ke geven zolang sociale partners in de bedrijfstak geen besluit hebben genomen over de arbo-dienstverlening in de bouw.

Verschuilen

“Gelul”, zo kwalificeert Riepe dat verweer. “De directie van het SFB verschuilt zich achter derden. Natuurlijk is het SFB afhankelijk van de werkgevers in de bouw voor wat betreft het al dan niet afnemen van diensten. Maar met die werkgevers heb ik niets te maken. Ik heb te maken met de werkgever SFB. Die roept nu al driekwart jaar dat er door invoering van de wet terugdringing Ziekteverzuim (TZ/Arbo) en andere maatregelen er weliswaar arbeidsplaatsen bij het SFB komen te vervallen, maar dat dit kan worden opgevangen door nieuwe werkgelegenheid bij de NV Schadeverzekeringsmaatschappij en de BV Somed. De directie van het SFB heeft steeds hoog opgegeven over het opvangen van het verlies aan werkgelegenheid. Nu blijkt echter dat wij op het verkeerde been gezet zijn. Het hele verhaal staat namelijk op losse schroeven, omdat de BV Somed naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaat. Vandaar dat we nu duidelijkheid willen over mogelijkheden tot behoud van werkgelegenheid.”

Tweeslachtig

Riepe heeft in dit verband geen goed woord over voor de bouwwerkgevers. Hij meent dat vooral zij de problemen bij het SFB hebben veroorzaakt door een zeer tweeslachtige benadering van de vraag wat er moet gebeuren met de arbo-dienstverlening in de bedrijfstak.

“Het SFB-bestuur, gevormd door werkgevers en werknemers uit de bouw, heeft unaniem besloten tot oprichting van de BV Somed. Maar anderhalve week geleden hebben wij gehoord dat de BV Somed niet doorgaat, omdat de bouwwerkgevers (verenigd in het AVBB) daar vierkant tegen zijn. Ik constateer dat de bouwwerkgevers met twee monden spreken. Kennelijk is de onderlinge communicatie (afstemmen van beslissingen en terugkoppeling van werkgevers-afgezanten in het SFB-bestuur naar de eigen achterban), erg slecht. Anders is het niet te verklaren dat de bouwwerkgevers in het SFB-bestuur volmondig ja zeggen tegen de BV Somed en vervolgens worden teruggefloten door het AVBB. Ik concludeer daaruit dat de werkgevers in het SFB-bestuur ofwel hun oren niet goed te luister hebben gelegd bij hun achterban ofwel een verkeerde inschatting van de feiten hebben gemaakt”, aldus Riepe.

In schril contrast daarmee staat volgens hem de opstelling van de vakbonden in de bouw: “die zijn heel helder over wat er gebeuren moet met de arbo-dienstverlening in de bedrijfstak. Van hen moet de BV Somed er onverkort komen”.

Transferbureau

Riepe is “enorm pissig” over de gehele gang van zaken, omdat die grote onrust onder de 2300 werknemers van het SFB te weeg gebracht heeft. Er dreigen namelijk 155 mensen gedwongen ontslagen te moeten worden.

Die onrust moet volgens hem worden bezworen door aan te geven hoe verlies aan werkgelegenheid kan worden opgevangen, conform de sussende woorden van de directie in de achterliggende acht maanden.

Hij beklemtoont dat langer wachten onverantwoord is. “Het is een gegeven dat er door de wetswijzigingen op gebied van ziekteverzuim bij de bedrijfsverenigingen in ons land duizenden arbeidsplaatsen vervallen. Afgesproken is een bedrijfstaktransferbureau in het leven te roepen, om te proberen alle overtollige BV’ers binnen of buiten de bedrijfstak aan een andere baan te helpen. We zijn als werkgevers en werknemers in de sociale verzekeringssector volop bezig aan dit plan invulling te geven.

Zolang het SFB geen duidelijkheid verschaft over de positie van zijn eigen werknemers is het ook niet mogelijk mensen aan te wijzen voor wie het transferbureau moet gaan bemiddelen.

Als het SFB pas op 1 juli dit jaar verwacht die duidelijkheid te ke geven, moeten de dan overtollige werknemers van het SFB bij het transferbureau achter in de rij aansluiten. Daardoor worden hun kansen op het vinden van een andere baan een stuk kleiner.Dat is voor ons uiteraard niet acceptabel. Daarom willen we nu hom of kuit van het SFB.

Want als dat nog langer wacht met het verschaffen van de gevraagde duidelijkheid verlakt het zijn eigen personeel “, licht hij toe.

Reageer op dit artikel