nieuws

NWR wil nationale aanpak woningbouw: Rijk verantwoordelijk voor bouw op Vinex-locaties

bouwbreed

Het wordt tijd dat de rijksoverheid ingrijpt en zich weer verantwoordelijk maakt voor de ontwikkeling van de Vinex-bouwlocaties. Alleen dan is het misschien nog mogelijk om het grote woningtekort tot 2% te reduceren in jet jaar 2000. Aldus directeur N. van Velzen van de Nationale Woningraad. “Juist omdat die locaties van nationaal belang zijn, moet er ook op het hoogste niveau worden aangepakt.”

De groeiende belangstelling voor de woningbouw moet helaas worden verklaard uit een nog steeds toenemend woningtekort en een gebrek aan kwaliteit, zo zei hij in Amsterdam.

Het nieuwe kabinet dat dit jaar zal aantreden, zou de bestrijding van het dramatische tekort aan woningen tot zijn nieuwe opgave moeten gaan rekenen.

Van Velzen noemde het “hoogst merkwaardig” dat de condities voor een omvangrijke bouwproduktie gunstiger lijken dan ooit f. grote vraag, lage rente, grote vrijheid voor woningcorporatiesf. en er desondanks gesproken moet worden van een stagnatie in de woningbouw. Recent hebben de bewindslieden van VROM de Tweede Kamer moeten toegeven dat zelfs het reduceren van het woningtekort tot 2% in de Randstad ook met bijzondere inspanningen moeilijk haalbaar zal zijn. Dat komt “door de spanning tussen hetgeen gebouwd moet worden volgens de taakstelling en er gebouwd kan worden volgende de beschikbare bouwlocatiecapaciteit”, zo citeerde Van Velzen staatssecretaris Heerma.

Geen harde locaties

Alle onderzoeken leiden tot een eenduidige oorzaak van die stagnatie: een tekort aan wat hij noemde ‘harde’ bouwlocaties. Als gevolg daarvan zullen tienduizenden woningen in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland, die voor 1997/1998 gebouwd hadden moeten worden, niet worden gerealiseerd.

Dat die bouwlocaties niet op tijd bouwrijp worden aangeboden heeft volgens Van Velzen diverse oorzaken. Er moeten noodzakelijke bodemsaneringen plaatshebben, het ontbreekt veelal aan een sterk regionaal bestuur, er zijn omvangrijke inspraakprocedures nodig en de financiering van deze zaken en van grote infrastructurele werken binnen die locaties is hoogst onzeker. “Ondanks convenanten is het allesbehalve duidelijk wie er op draait voor de financiele problemen”, aldus Van Velzen.

Nationaal belang

De NWR-directeur toonde zich daarom voorstander van een nationale aanpak. “Niemand vindt het bijvoorbeeld gek dat een ontwikkeling van onze nationale luchthaven niet uitsluitend wordt toegewezen aan de gemeente Haarlemmermeer”, zo zei hij ter introductie van zijn stelling dat het rijk weer verantwoordelijk moet worden voor de realisatie van de Vinex-locaties, overigens in samenwerking met gemeenten. “Omdat die van nationaal belang zijn dienen ze ook op dat niveau te worden aangepakt”. Het rijk moet dus niet langer uitsluitend ondersteunend en voorwaardenscheppend bezig zijn, maar ten aanzien van deze locaties sturen, regelen en financieren, zo vindt hij.

Tegenstellingen

Samenwerking met individuele gemeenten daarbij is te verkiezen boven de aanpak door regiobesturen als bijvoorbeeld een ROA. Dit soort besturen worden gekenmerkt door tegengestelde belangen. “Zodra Almere hoorde dat zijn gemeentelijk grondbedrijf er aan zou moeten opofferen, stapte het uit de ROA. En in een stadsgewest Breda wordt de volkshuisvesting ondergeschikt gemaakt aan een herindeling van de gemeenten.”

Met de benadering zoals nu nog geldt voor de Vinex-bouwlocaties wordt de nieuwe volkshuisvestingsordening geweld aangedaan en raken we steeds verder achterop met het inlopen van een achterstand in woningen.

De overige woningbouw in Nederland kan blijvend gedecentraliseerd worden opgezet en uitgevoerd.

Kwaliteit

Daarnaast constateerde de NWR-voorman een groeiend verschil tussen de gevraagde woningbouwkwaliteit en wat er op dit punt wordt geboden. Slechts voor een deel weet hij dat te verklaren uit een mondiger wordende consument, die zijn invloed laat gelden.

Voor een ander deel zou de scheve marktverhoudingen daar debet aan ke zijn. In ieder geval zal op de komende NWR-BouwRAI, die van 16 t/m 19 mei zal worden gehouden, aan die kwaliteit de nodige aandacht worden besteed.

Reageer op dit artikel