nieuws

Noord Brabant tevreden over Vinex-akkoord

bouwbreed Premium

De provincie Noord Brabant is tevreden over het bereikte akkoord tussen het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over de financiering van de Vinex-taakstelling. “Een stimulans en een uitdaging”, aldus mevrouw P.H.M. Jacobs-Aarts de Brabantse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Zoals bekend heeft het IPO deze week overeenstemming bereikt over de Rijksbijdrage, noodzakelijk om de in totaal 167000 woningen in de stedelijke en uitleggebieden te realiseren.

Deze woningen moeten in de achttien kleinere stadsgewesten worden gebouwd. In totaal komt het rijk over de brug met een bedrag van rond de f. 380 miljoen.

Dit bedrag is opgebouwd uit een bijdrage van f. 201 miljoen voor de bouw van 67000 woningen in bestaand stedelijk gebied en f. 112 miljoen voor de realisering van zo’n 100000 woningen in de uitleggebieden.

Daarnaast is er nog f. 57,5 miljoen voor de bodemsanering beschikbaar.

Deel

In Noord Brabant vallen de stadsgewesten ‘s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg onder de regeling. Het BON-gebied Eindhoven zal naar verwachting binnenkort zelfstandig een overeenkomst met het Rijk sluiten. “De woningbouw en het verstedelijkingsbeleid ke nu in Brabant echt van de grond komen”, aldus Jacobs. Overigens moet er aan een verdeelsleutel voor de bedragen nog worden gewerkt. Vooruitlopend daarop zegt de gedeputeerde te verwachten dat een aanmerkelijk deel van deze rijksbijdrage naar Brabant zal toevloeien.

Als argument hiervoor zegt zij dat Noord-Brabant de uitwerking van de bouwplannen rond de vier stedelijke regio’s ver gevorderd is. Nog dit jaar zullen uitwerkingsplannen van het streekplan voor de stadsregio’s Eindhoven, Tilburg, Breda en ‘s-Hertogenbosch in procedure worden gebracht. Volgens de provincie loopt Brabant hiermee landelijk gezien voorop. In de periode tot 2005 zullen er, volgens prognoses tussen de 71500 en 96500 woningen in de Brabantse stadsregio’s worden gebouwd.

Reageer op dit artikel