nieuws

NCIV-brochure over opstellen VHV-verslag

bouwbreed

In de reeks NCIV-actualiteiten is de publikatie ‘Volkshuisvestingsverslag: checklist’ verschenen. Het NCIV biedt hierin corporaties een leidraad bij de opstelling van een zogenaamd huisvestingsplan.

Het Besluit Beheer Sociale Huursector schrijft voor dat toegelaten instellingen per 1 juli 1994 een dergelijk verslag moeten hebben opgesteld. In de brochure wordt daartoe een checklist gegeven van onderwerpen die in het verslag aan de orden moeten komen.

In het VHV-verslag moeten corporaties aannemelijk maken dat zij voldoen aan de bepalingen uit het BBSH. Onderwerpen zijn daarbij de kwaliteit van de woongelegenheden, het verhuren van woningen, het betrekken van bewoners bij beleid en beheer, het beleid en beheer op financieel gebied en andere werkzaamheden op het terrein van de volkshuisvesting.

Ook moet in het verslag een overzicht worden gegeven van beleggingen en deelnemingen van de toegelaten instelling en dient een verklaring teworden opgesteld dat de financiele middelen uitsluitend zijn besteed in het belang van de volkshuisvesting.

De brochure kost f. 25 en is te bestellen bij het Bureau Publikaties van het NCIV, tel. 030-209911.

Reageer op dit artikel