nieuws

Kwaliteit secundaire grondstof verzekerd met certificering

bouwbreed

Het kabinet heeft het concept-eindverwerkingsverbod aanvaard dat op termijn een belangrijke invloed zal uitoefenen op het aanbod bij inrichtingen voor sorteren en bewerken. De certificeringsregeling voor bewerkingsinrichtingen verzekert de kwaliteit van de secundaire grondstoffen die op de markt komen.

Leveranciers van bouwmaterialen treffen inmiddels de eerste maatregelen voor het terugdringen van de hoeveelheid bouwafval en voor de opzet van retoursystemen. De eerste standaardbestekken voorzien in een andere omgang met bouw- en sloopafval.

Met deze opsomming geeft het Pobureau Bouw- en Sloopafval uit Sittard aan dat het Implementatieplan Bouw- en Sloopafval sinds de introductie in maart 1993 enige vorderingen opleverde.

Dit plan noemt ruim 60 acties waarbij meer dan 40 organisaties zijn betrokken. Sommige dienen zich uitermate actief met de realisatie bezig te houden terwijl het bij andere buiten de kernactiviteiten valt. Mede om die reden mag niet worden verwacht dat alle acties uit het plan direct na de publikatie in werking traden.

Het plan schrijft beperking voor van de autonome groei van bouw- en sloopafval door kwantitatieve preventie. In 2000 dient de hoeveelheid die zonder maatregelen zou vrijkomen met 5 procent lager te liggen. Van die beperkte hoeveelheid moet in 2000 in elk geval 90 procent opnieuw te worden gebruikt.

Rijksgebouwendienst

Gerichte aandacht in ontwerp, planning en constructie vermindert de hoeveelheid bouw- en sloopafval. De Rijksgebouwendienst ontwierp een afvalzuinig kantoor in systeembouw. De realisatie gebeurt met gestandaardiseerde materialen, die met bouten en moeren aan elkaar worden gezet. Het Interprovinciaal Overleg en Rijksgebouwendienst stelden nieuwe standaardbestekken en programma’s van eisen op, die ingaan op bouw- en sloopafval.

De SBR-publikaties Bouwafval en de bijbehorende voorkeurlijst dragen het hunne bij aan het verminderen van bouw- en sloopafval. Het AVBB hoopt in de loop van dit jaar de afstemming van de verschillende milieuzorgsystemen af te ronden.

Aan de preventie van sloopafval draagt een verlengde technische en economische levensduur van (utiliteits)gebouwen bij. De Rijksgebouwendienst ontwikkelt een systeem voor onderhoudsbeheer, dat een planmatige aanpak mogelijk maakt en inzicht geeft in de te verwachten afvalstromen.

Niet alleen de hoeveelheden maar ook de kwaliteit van het afval vergt ruime aandacht. Dat vereist het terugdringen van niet-herbruikbare produkten en van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval. In de loop van dit jaar verschijnt volgens het pobureau een lijst met vervangingsprodukten .

Zoveel mogelijk bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd naar bewerkingsinrichtingen. Dat kan door het verhogen en harmoniseren van tarieven voor eindverwerking en door een verbod op de eindverwerking van herbruikbaar bouw- en sloopafval. In april verschijnt een concept-AMvB die het stort- en verbrandingsverbod regelt. De regeling treedt op 1 januari 1996 in werking.

Verbod

De provincies werken intussen aan een verbod op het direct onbewerkt toepassen van bouw- en sloopafval. Slopers, sorteerders en transporteurs werken inmiddels aan certificatieregelingen. Zodra die gereed zijn dienen opdrachtgevers alleen van gecertificeerde bedrijven gebruik te maken.

Afnemers moeten erop ke rekenen dat secundaire grondstoffen aan de eisen voldoen. Dat vereist certificatie van de zogeheten BSA-granulaten. Daarvoor verscheen de beoordelingsrichtlijn voor het ‘Komo-attest met certificaat van BSA-granulaten’ wat certificatie door een onafhankelijke instelling mogelijk maakt. In het verlengde daarvan ligt een verbetering van de milieuhygienische kwaliteit van zeefzand.

Aanpassing van slooptechnieken leidde er inmiddels toe dat er minder vervuiling in brekerzeefzand terecht komt. Zeefzand dat bij sorteerbedrijven vrijkomt kent daarentegen vaak een sterke PAK-verontreiniging. Ook deze bedrijven streven naar een verbetering van de kwaliteit.

In opdracht van het ministerie van VROM vindt een karakteriseringsonderzoek plaats naar zeefzand van brekers en sorteerders. Aansluitend zullen naar verwacht praktische wasproeven volgen.

Markt

C.R.O.W en CUR doen onderzoek naar het verruimen van het gebruik van secundaire grondstoffen. De C.R.O.W wil dit in de gww-sector bereiken door de al dan niet gebonden toepassing van metselwerkgranulaat. Voor de sector B en U wordt nagegaan of BSA-granulaat meer grind kan vervangen en of de fractie 0,4 mm als fijn toeslagmateriaal kan worden gebruikt. Het handhaven van bestaande afzetmarkten zoals wegfunderingen zorgt voor een constant hergebruik.

Nieuwe markten dienen zich vooral met toeslagmaterialen aan. Een speciaal aangestelde consulent probeert opdrachtgevers te stimuleren BSA-granulaat in beton te verwerken en denkt in het voortraject en tijdens de uitvoering mee over oplossingen voor bepaalde problemen.

Een praktisch voorbeeld biedt Amersfoort waar in de bouw van 5000 woningen 20 procent BSA-granulaat wordt gebruikt. Standaardbestekken van C.R.O.W en STABU regelen de toepassing van secundaire grondstoffen. Overheden en koepelorganisaties kondigden aan deze bestekken aan te houden.

VROM zal een inventarisatiestudie uitvoeren naar de afzet van verschillende BSA-grondstoffen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels