nieuws

Heerma: geen bezwaar tegen moties brutering

bouwbreed

Staatssecretaris Heerma van VROM heeft geen bezwaar tegen de twee moties die CDA en PvdA hebben ingediend in het debat over de bruteringsoperatie. De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

In de ene motie drongen de regeringspartijen aan op nieuw overleg tussen rijk en sociale verhuurders, als mocht blijken dat de inflatie op een structureel lager niveau zou komen te liggen dan in het bruteringsakkoord wordt verwacht.

De andere motie werd ingediend om met gebruikmaking van de Individuele Huursubsidie de feitelijke huurontwikkeling voor huishoudens met een laag inkomen onder het niveau van de gemiddelde huurstijging te laten vallen.

Over de eerste motie zegt Heerma dat zowel hijzelf als de Nationale Woningraad en het NCIV van mening zijn dat bij een lage inflatie opnieuw gesprekken moeten worden gevoerd.

Ten aanzien van de tweede motie merkt de staatssecretaris op dat, met het oog op een verantwoorde uitvoering van de brutering, het in de rede ligt dat een nieuw kabinet het huidige huursubsidiebeleid voor de lage inkomens (de zogeheten normhuurcompensatie) zal voortzetten. Wel zal de mate waarin compensatie plaatsvindt moeten afhangen van de mate waarin de huren sterker stijgen dan inflatie. En dat, aldus Heerma, kan jaarlijks worden bekeken. Als de Kamer met deze kanttekening akkoord gaat, heeft de bewindsman ook tegen de tweede motie geen bezwaar.

Inmiddels is er door hem een Nota van wijzigingen naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt voorgesteld de huurstijging voor de lage inkomens in het tijdvak 1994/1995 niet met 4,5% maar met 3,5% te laten stijgen. Dat is 2% minder dan de gemiddelde huurstijging. Hierdoor ontstaat voor de laagste inkomens een koopkrachtverbetering van f. 60 per huurder. De kosten voor de VROM-begroting worden geraamd op f. 50 miljoen.

Op een verkiezingsbijeenkomst in Dordrecht zei de CDA-politicus Heerma dat het plan van de christen-democraten om te bezuinigen op de IHS van de baan is. Onderzoek van het ministerie van VROM heeft uitgewezen dat het plan de laagste inkomens over een periode van vier jaar circa f. 800 aan koopkracht kan kosten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels