nieuws

Gemeenten zijn nalatig in onderhoud wegen

bouwbreed

De laatste drie jaar is er een onaanvaardbaar grote achterstand ontstaan op het gebied van wegonderhoud. In de periode 1990-1993 is er voor f. 220 miljoen te weinig aan noodzakelijk onderhoud uitgegeven. Aangezien deze problematiek zich vooral bij gemeenten voordoet lijkt een en ander het gevolg te zijn van de invoering van de Wet herverdeling wegbeheer.

Frans Oremus

Dat stelt de Vereniging tot Bevordering van Werken in Asfalt VBW-Asfalt. De vereniging komt tot haar conclusie op grond van onder meer de hoeveelheid asfalt die is geproduceerd.

In 1988 liet de vereniging het onderzoeksbureau Andersson, Elffers en Felix de studie ‘De toekomst van wegverhardingen met asfalt tot het jaar 2010’ uitvoeren. Hieruit bleek dat er voor de periode 1990-1993 ruim 30 miljoen ton asfalt nodig zou zijn voor het in stand houden van bestaande wegen. Tevens werd duidelijk dat er toen al sprake was van een aanzienlijke hoeveelheid achterstallig onderhoud.

Na inventarisatie blijkt de situatie echter ernstiger. De hoeveelheid geproduceerd asfalt voor deze periode is namelijk 28 miljoen ton in plaats van de benodigde 30 miljoen ton asfalt. Dat betekent dat de geschatte omvang van (extra) achterstallig onderhoud rond de 2,2 miljoen ton bedraagt. VBW-Asfalt becijfert dat de kosten hiervan van f. 220 miljoen belopen.

Voor het wegwerken van de totale achterstand valt dit bedrag nog enkele tientallen miljoenen hoger uit. De reden van de vrij plotselinge afname van het onderhoud aan de gemeentelijke wegen is volgens de vereniging te wijten aan de invoering van de Wet herverdeling Wegenbeheer die per 1 januari 1993 is ingegaan. De gemeenten hebben hierdoor een veel groter contingent aan wegen te beheren gekregen van het rijk en de provincies. “De gemeenten hanteren blijkbaar andere prioriteiten en wenden het geld dat is bestemd voor wegonderhoud aan voor clubhuizen of woningbouw etc., simpelweg omdat dit beter scoort dan wegonderhoud”, aldus een woordvoerder van VBW.

Kapitaalvernietiging

De organisatie wijst erop dat het wegennet, samen met het aardgas, ons grootste nationale bezit vormt. “Er zou dan ook van mogen worden uitgegaan”, zo stelt de verenging in een persbericht, “dat het voor onze economie van levensbelang zijnde wegennet op een verantwoorde manier wordt beheerd en onderhouden.”

Dit blijkt dus niet het geval te zijn. Met name in de gemeenten, zo constateert de vereniging, verkeert het wegennet zichtbaar in slechte staat. Opvallend is dat steeds meer wegdekken scheuren en gaten vertonen zonder dat er iets aan gedaan wordt. Als gevolg van het doorgaande en zelfs toenemende gebruik van de wegen neemt de schade in zeer snel tempo toe. Uitstel van structureel onderhoud betekent echter dat het bedrag dat nodig is voor herstel vele malen hoger wordt dan het geval zou zijn bij tijdige onderhoudsmaatregelen. Hier is dus duidelijke sprake van kapitaalvernietiging, aldus de vereniging. Ze pleit er dan ook voor de onderhoudsachterstand zo spoedig mogelijk weg te werken.

Minder prioriteit

Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beaamt dat de gemeenten minder prioriteit geven aan de wegen dan nodig is. De gemeentekoepel ziet echter nog reden om in te grijpen, te meer daar zij geen overzicht heeft van de exacte situatie. “Met de Wet herverdeling is uitdrukkelijk gekozen om de gemeenten meer zeggenschap over wegen te geven. Als bij individuele gemeenten andere zaken voorrang krijgen dan is dat een democratisch besluit van de gemeenteraad. Als VNG ke wij daar weinig aan doen.”

Reageer op dit artikel