nieuws

Gemeente kan milieubewust bouwen afdwingen

bouwbreed Premium

Gemeenten ke invloed blijven uitoefenen op de milieubewuste realisatie van bouwplannen, ook wanneer ze de uitvoering volledig in handen leggen van poontwikkelaars. Door middel van raadsbesluiten ke de plaatselijke besturen de normen vastleggen, waaraan de nieuwbouw moet voldoen.

Deze voorwaarden moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen. Het stellen van eisen en het maken van goede afspraken voorkomt dat poen later niet voldoen aan de milieu-eisen. Poleidster C. Gijswijt van Bouwwijzer stelt dat dit Alkmaarse pobureau voor energiezuinig en duurzaam bouwen zich vooral op gemeentelijke medewerkers richt die uiteindelijk een beslissing nemen over milieubewust bouwen.

Kennis

Het plaatselijke bestuur beschikt over het geheel genomen wel over de benodigde kennis, maar deze is vaak verdeeld over verschillende afdelingen. Bundeling van deze kennis geeft de gemeente de mogelijkheid een programma van eisen op te stellen voor poontwikkelaars , die (delen van) een locatie willen bebouwen. Ook architecten behoren tot de doelgroep van Bouwwijzer. Volgens Gijswijt zou slechts 3 procent van de architecten voldoende weten over milieubewust bouwen, ondanks het feit dat dit onderwerp tegenwoordig in hun opleiding aan de orde komt.

Het bureau houdt zich vooralsnog alleen bezig met woningnieuwbouw op de grotere locaties in Noord-Holland. Het gaat daarbij in elk geval om een zongerichte verkaveling. Dat resulteert in een stratenplan dat langer blijft bestaan dan de woningen die ze ontsluiten. Aanpak van bestaande bebouwing levert alleen bouwkundige verbeteringen op.

Kostprijs

Exclusief de uitgaven voor personeel en huisvesting kan Bouwwijzer jaarlijks om en nabij een ton aan deze activiteiten besteden. Deze gaan uit van onder meer de EPN-normen die halverwege 1995 van kracht worden en het handboek duurzaam bouwen van de SEV. Gijswijt benadrukt dat het bureau niet echt heel innoverend kan optreden. Meer succes oogst een verdere verspreiding van reeds bestaande kennis. Het pobureau wil de kennis over het milieubewuste bouwen vergroten door onder meer het organiseren van studiebijeenkomsten en door het verspreiden van een kwartaalblad. Een deel van de kennisoverdracht gebeurt gratis terwijl voor de studiebijeenkomsten de kostprijs met de deelnemers wordt verrekend. Het bureau behartigt de belangen van het milieubewuste bouwen in elk geval twee jaar.

In deze periode zullen volgens Gijswijt niet alle wijken zijn aangepast. Het gaat er evenwel om een andere denkwijze op gang te brengen. Komen in de evaluatie van de resultaten voldoende redenen voor een voortzetting naar voren dan valt een landelijke uitbreiding van Bouwwijzer te overwegen.

Nadere inlichtingen verstrekt Bouwwijzer via 072-114545.

Reageer op dit artikel