nieuws

Eindhoven schrapt subsidie herstel particuliere woning

bouwbreed Premium

De gemeente Eindhoven gaat een andere koers varen met de particuliere woningverbetering. Ze voelt zich daartoe gedwongen omdat er met name als gevolg van de terugtredende rijksoverheid aanzienlijk minder geld beschikbaar is voor dit beleidsveld.

Alleen al in de voor-oorlogse woningvoorraad is een subsidiebehoefte van f. 57 miljoen. En voor de na-oorlogse voorraad wordt de herstelbehoefte geraamd op f. 150 miljoen, waarvan f. 75 miljoen uit subsidies zou moet komen. Dat geld heeft de gemeente niet.

Particuliere woningverbetering in Eindhoven zal onder grote druk komen te staan. De totale herstelbehoefte zou namelijk nog wel eens veel groter ke blijken te zijn zijn dan al genoemd. Medio dit jaar zal in het kader van het volkshuisvestingsplan aangegeven worden hoe groot de behoefte is in de sociale woningvoorraad.

De financiele middelen om te voorzien in woningverbetering zullen echter uiterst beperkt zijn. In de periode 1994 tot en met 1997 heeft de gemeente Eindhoven nog f. 18,2 miljoen beschikbaar voor eigenaar/bewoners die hun particuliere woning willen verbeteren.

Voor meer dan de helft van dit bedrag zijn echter al verplichtingen aangegaan: f. 55 miljoen voor het Vonderkwartier West, f. 2 miljoen voor het afwerken van particuliere woningverbetering in rehabilitatiegebieden en f. 2,6 miljoen voor het Vonderkwartier Oost. Dit impliceert dat er al met al een voorlopig taakstellend budget van f. 8,6 miljoen resteert voor de komende vier jaar.

Daarna wordt de situatie zelfs nog aanzienlijk slechter. Want volgens B en W zal na 1997 waarschijnlijk niet meer dan enkele honderdduizenden guldens per jaar beschikbaar zijn voor aanpak van in slechte staat verkerende particuliere woningen.

Gevolgen

Dat zal grote gevolgen hebben voor het beleid: “Konden tot op heden ruimschoots subsidies worden verstrekt, in de toekomst zal het beleid zich moeten richten op vooral het consolideren van de bestaande kwaliteit, dat wil zeggen het stimuleren van onderhoud in zowel de voor- als na-oorlogse particuliere woningvoorraad. Als doelstelling geldt daarbij om de bestaande voorraad gedurende 15 jaar een goede kwaliteit te laten behouden.”

Ten aanzien van nieuw beleid zijn volgens B en W slechts twee uitzonderingen mogelijk. Dat betreft in de eerste plaats gebieden waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Budgetten hiervoor zijn al vastgelegd en hebben geen invloed op het resterende budget van f. 8,6 miljoen.

In de tweede plaats geldt de uitzondering gebieden waar particuliere woningen om ruimtelijk/ fysieke en/of stedebouwkundig /architectonische redenen moeten worden gehandhaafd. Als basis hiervoor zal volgens B en W de in november van dit jaar aan te bieden nota “Stedebouwkundige Visie” moeten dienen: “Voor deze gebieden zal een subsidie-instrument moeten worden ontwikkeld, waarbij het programma van eisen alleen gericht is op de bouwtechnische kwaliteit (casco) en de kwaliteit van de installaties.”

Voor alle overige particuliere woningen van eigenaar/bewoners zal naar de mening van B en W slechts nog een stimuleringsbeleid moeten gaan gelden. Een daadwerkelijke bijdrage in de verbeteringskosten zit er niet meer in. “Wij ke als gemeente de problemen niet alleen oplossen. Ook eigenaren zullen moeten meewerken, hun eigen woning is met name ook hun verantwoordelijkheid”, menen B en W.

Naar de bank

Om eigenaar/bewoners te stimuleren tot het herstel van hun woning denken B en W aan het maken van afspraken met banken om leningen te verstrekken tegen een laag rentepercentage, waarbij de gemeente garant staat.

Voorts denkt de gemeente aan het instellen van een onderhoudsfonds, waarin ze zelf ook bijdraagt. “Voorstelbaar is om verenigingen van eigenaren een onderhoudsfonds te laten oprichten waarin de gemeente per woning een gering bedrag (f. 1000) stort met de bedoeling het fonds voldoende aanvangskapitaal te geven, zodat na enkele jaren -als groot onderhoud moet worden gepleegd- financieel geen problemen ontstaan”, aldus B en W.

Reageer op dit artikel