nieuws

EIB signaleert forse problemen voor bouwnijverheid: ‘Vinex-beleid staat haaks op markteisen’

bouwbreed

De in de Vinex vastgestelde voorwaarden staan in een belangrijk deel haaks op de eisen die de markt stelt. Als de moeilijkheden rond de besluitvorming over de Vinex-locaties zijn opgelost, zullen de problemen voor de bouw daarom nog niet voorbij zijn.

Dit stelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in het rapport ‘Bouw en besluitvorming’. Deze, in opdracht van het AVBB opgestelde en op het jaarcongres gepresenteerde, nota gaat in op de gevolgen van de besluitvorming op de bouwnijverheid.

Uit de resultaten van een, door het EIB gehouden, enqunderete onder 340 grotere bouwbedrijven blijkt dat tweederde van deze bedrijven te maken hebben met vertragingen in de afwikkeling van de bouwvergunningsprocedure. Hiervoor worden volgens het Economisch Instituut een groot aantal oorzaken genoemd.

Een bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan of bouwvergunning wordt als voornaamste oorzaak van de vertraging genoemd. Maar ook de milieuwetgeving wordt door de bouwbedrijven in de enqunderete als bron van de vertraging bestempeld.

“Andere oorzaken”, zo stelt het EIB, “die frequent optreden zijn nadere eisen van de gemeente, het te laat beschikbaar komen of bouwrijp zijn van de locatie, veranderingen in het po door de opdrachtgever, trage uitvoering van de procedures, vertragingen in het bestemmingsplan en problemen met de artikel 19-procedure, het welstandtoezicht of het Bouwbesluit”.

In de rapportage concludeert het EIB verder dat de communicatie tussen bouwbedrijf en de gemeente niet optimaal lijkt. “Er bestaat wederzijds waarschijnlijk weinig inzicht in elkaars werkzaamheden en in de voorwaarden waaronder die moeten worden verricht. Dat resulteert in een reeks klachten van de bouwers over ‘de bureaucratie.”

Lobbyen

Opvallend is verder dat veel ondernemers die bij het verlenen van de bouwvergunningen met vertragingen worden geconfronteerd, dit proces trachten te bespoedigen. “Meestal door het inbrengen van technische oplossingen, door politieke lobby en door overleg met burgers en gemeente”, aldus het EIB in de nota.

De directe schade die bouwbedrijven ondervinden van vertraging in de vergunningverlening blijkt verder beperkt. Veel bedrijven ke uitstel bij het verkrijgen van een bouwvergunning opvangen door in de orderportefeuille verschuivingen aan te brengen.

Voor wat betreft de Vinex en het in de vierde nota geformuleerde beleid is het EIB niet tevreden. In de rapportage wordt door het instituut gewezen op de maatschappelijke risico’s die de huidige vertraging in de Vinex-locaties met zich meebrengen. Omdat voor de realisering van de Vinex-opgave een grote rol voor de marktsector is weggelegd is het volgens het EIB van belang dart er aan de eisen van diezelfde markt wordt voldaan. In de praktijk komt hier niets van terecht zo stelt het EIB resoluut vast.

Als voorbeeld geeft het Economisch Instituut onder andere het strak doorgevoerde restrictief beleid in de landelijke gebieden. Dit beleid zal volgens het EIB sterk opdrijvende marktprijzen tot gevolg hebben. Maar ook de door Alders nagestreefde sterke stijging van de grondprijzen in de Randstad zal voor de marktsector tot problemen leiden.

“In de eerste plaats leiden de hogere grondprijzen tot toenemende verschillen in stichtingskosten met die van vergelijkbare woningen elders in het land. In de tweede plaats kan de verhouding grondprijs/bouwsom worden verstoord.

In de derde plaats is het de vraag of de markt op een beperkt aantal locaties in relatief korte tijd grote aantallen woningen in vooral de hogere prijsklassen zal ke blijven opnemen. Als na een aantal jaren aan het tekort in dit segment is voldaan, ke afzetproblemen ontstaan. Het risico van de private marktpartijen is groter dan op het eerste gezicht lijkt”.

Moeilijkheden

Het EIB concludeert dan ook dat als de moeilijkheden rond de besluitvorming over de Vinex-locaties zijn opgelost, de problemen voor de bouw daarom nog niet voorbij zijn.

Reageer op dit artikel