nieuws

Duurzame woningbouw voorbeeld voor milieubewuste bouw kantoren

bouwbreed

Het milieuvriendelijke kantoor is nog geen gemeengoed in Nederland. De strategie van de kleine doch duidelijke stapjes uit de duurzame woningbouw kan de aanzet geven tot milieubewuste bouw en verbouw van kantoren. Een groot deel van de kennis over bouwmaterialen voor de woningbouw geldt ook voor de kantorenbouw. Bij dat laatste hoort nog wel aanvullende informatie over specifieke materialen.

Directeur drs. J. Schuyt van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting legde op een bijeenkomst in Utrecht uit dat kantorenbouwers op verschillende manieren aandacht ke besteden aan het milieu. Te denken valt aan de stedebouwkundige structuur en de inrichting van de omgeving van het kantoor. Naast de aandacht voor de natuur en het eventuele versterken van ecologische structuren gaat het ook om de bereikbaarheid met het openbare vervoer.

De milieubewuste aanpak hangt niet alleen samen met het materiaalgebruik, maar ook met de mogelijkheden voor een flexibele exploitatie en indeling en voor hergebruik. Vooral de gewoonte om bij wisseling van gebruiker de hele inbouw te slopen vergt aandacht.

Het gebruik moet samengaan met een besparing van energie en water. Installaties en speciale voorzieningen moeten bijdragen aan een gezonde werkomgeving. In het verlengde daarvan ligt de zorg voor de kwaliteit van het binnenmilieu, de verlichting, het voorkomen van geluidoverlast en het uitzicht.

Verschillen

Schuyt ziet naast de overeenkomsten met de duurzame woningbouw ook verschillen. In het eerste geval spelen gemeenten een belangrijke rol. Het plaatselijk bestuur maakt afspraken met corporaties en stimuleren opdrachtgevers om duurzaam te bouwen. Op de kantorenbouw oefenen gemeenten beduidend minder invloed uit.

Duurzaam bouwen door middel van regels voorschrijven kan dit mankement volgens sommige deskundigen repareren. Naar de mening van Schuyt dient een opdrachtgever niet gedwongen door regels voor een milieubewust kantoor te kiezen, maar moet deze uit zichzelf voorkeur geven aan duurzaamheid.

Opdrachtgevers als de RGD en de gemeenten dragen hier een bijzondere verantwoordelijkheid. Milieuvriendelijke kantorenbouw zal pas dan bij particulieren aanslaan wanneer het de norm wordt. De gebruiker kan daaraan bijdragen door een milieubewust programma van eisen op te stellen.

Duurzaam bouwen vergt volgens rijksbouwmeester ir. K. Rijnboutt een locatiebeleid dat de schaarse vrije ruimte ontziet. Gebouwen dienen technisch en functioneel lang mee te gaan. De gebouwen dienen voorts bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de gekozen locatie.

Het gaat hierbij om de gebruikswaarde, de sociaal-culturele waarde en de toekomstwaarde. In het gebouw zelf moet efficient worden omgesprongen met ruimte, energie en water. De gebruikte materialen moeten zo weinig mogelijk schade toebrengen an het milieu.

Praktijk

Volgens Rijnboutt toonde de praktijk intussen aan dat een combinatie van locatie- en restrictief parkeerbeleid gebruikers ertoe brengt eerder voor de trein dan voor de auto te kiezen. Het zorgt er ook voor dat kantoorgebruikers zich meer bij elkaar vestigen.

Voor de financiele marktpartijen kan het locatiebeleid ertoe bijdragen dat er relatieve schaarste ontstaat aan kwalitatief hoogwaardig onroerend goed. Beleggers wijten het gebrek aan toplocaties in Nederland aan het feit dat kantoorgebouwen tot voor kort overal en nergens verrezen. Schaarste vergroot wellicht het draagvlak voor grotere investeringen in gebouwen.

De zorg voor het milieu zal volgens Rijnboutt steeds meer als leidraad dienen voor stedelijke ontwikkeling. In enkele poen maakt de RGD bewust gebruik van de zogeheten katalysatorfunctie. De komst van rijkskantoren kan de aanzet geven voor de inrichting van hoogwaardig openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen. Het kan ook leiden tot een betere invulling van de openbare ruimte.

Brochure

Over de milieubewuste uitvoering van de gebouwen zelf brengt de RGD binnenkort een herziene versie uit van de brochure Rijkshuisvesting en Milieu. Per po moeten de bouwpartijen bezien welke maatregelen het milieu ten goede komen. Beoordeling daarvan vereist dat al vanaf het allereerste begin aandacht voor het milieu.

Reageer op dit artikel