nieuws

Debat bouwprocesbesluit verdeelt partijen in bouw AVBB tevreden CNV niet ongelukkig FNV hevig teleurgesteld

bouwbreed

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw hebben totaal verschillend gereageerd op de uitkomst van het debat over het ontwerp-Bouwprocesbesluit, gisteren in de Tweede Kamer. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf is tevreden, de bouw- en houtbond FNV spreekt van een gemiste kans, en de hout- en bouwbond CNV meent dat het allemaal ook slechter had gekund.

Het Bouwprocesbesluit is dinsdag besproken door de Tweede Kamer. Zoals al gemeld bleken de fracties in het algemeen in te ke met de implementatie van de Europese richtlijn betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

Wel diende CDA-woordvoerder Huibers een verstrekkende motie in. Enerzijds wordt minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht het ontwerp-besluit zodanig aan te passen dat er niet meer wordt voorgeschreven dan in de EG-richtlijn gebeurt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de verplichte inschakeling van arbo-diensten bij grote en gevaarlijke werken en om de verplichte structuur van het werknemersoverleg over de arbeidsomstandigheden op een werk. En dat zijn juist de onderwerpen waarover werkgevers en werknemers met elkaar in de clinch liggen. Anderzijds wordt gepleit voor het instellen van een overgangsperiode. Minister De Vries erkende in zijn beantwoording dat het misschien niet zo verstandig is verder te gaan dan de Europese richtlijn voorschrijft, en zegde toe er nog eens naar te zullen kijken.

Zegeningen

Reden voor het AVBB om nu al zijn zegeningen te tellen. “We zijn wel te spreken over de uitkomst van het debat”, aldus Rob Metz, hoofd bestuurszaken en voorlichting. “De belangrijkste bezwaren die we hadden zijn door de Kamer duidelijk naar voren gebracht. En de minister heeft nu in ieder geval de intentie om het Bouwprocesbesluit te versoepelen. Dat was voor het debat wel anders. De Vries heeft immers in de kritiek op het besluit tot op heden geen enkele aanleiding gezien het besluit te versoepelen. Natuurlijk is een definitief oordeel pas mogelijk als De Vries met concrete voorstellen komt, maar het is duidelijk dat er een stap in de goede richting is gezet.”

Metz voelt er weinig voor te reageren op de gisteren verkondigde stelling van de bewindsman dat het Bouwprocesbesluit helemaal niet tot aanzienlijke kostenstijgingen zal leiden, zoals door de werkgevers is beweerd. “We moeten ervoor uitkijken dat we bij de kosten in een welles-nietes verhaal terecht komen. Ook hiervoor geldt dat pas in de toekomst zal blijken wat de echte kostenstijging zal zijn. Voor ons is wel duidelijk dat er een kostenverhogend effect vanuit zal gaan.”

Hij bestrijdt dat het AVBB kostenstijgingen heeft voorspeld van 5% tot 10%. “Dat is ons meer dan eens aangewreven, onder andere door de bonden, maar het is gewoon niet waar. We baseren ons op het EIB-rapport, waarin een stijging wordt voorspeld van 1% tot 3%. Percentages van 5% tot 10% zijn door het AVBB nooit genoemd.”

Hevig teleurgesteld

De bouw- en houtbond FNV toont zich in zijn reactie hevig teleurgesteld en spreekt van een gemiste kans om te komen tot een daadwerkelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw. Over het mogelijk schrappen van de verplichte structuur van het werknemersoverleg, zegt FNV-er Peter van der Valk: “Op sommige arbo-leerpoen is al gewerkt met het werknemersoverleg. Daaruit is gebleken dat, zonder een verplichte opzet en structuur er in de praktijk weinig van het werknemersoverleg terecht komt. Dat betekent dat wij in de toekomst de werkgevers nog meer achter de kont aan moeten zitten en vaker een beroep zullen moeten doen op de Arbeidsinspectie.”

Ook het schrappen van de verplichting om arbo-diensten in te schakelen kan niet op de instemming van de FNV rekenen. “Zeer teleurstellend”, aldus Van der Valk. “De arbo-dienst is er juist voor om het veiligheids- en gezondheidsplan te controleren. Zo’n plan vormt juist de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid op de bouwplaats. Als het v&g-plan niet goed is, zal er amper worden bijgedragen aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Weer een gemiste kans.”

En de overgangsperiode is volgens Van der Valk ‘grote onzin’. “We zijn nu al veel te laat met de invoering van de richtlijn. Bovendien hebben we in het kader van het arbo-convenant al voldoende ervaring opgedaan.”

Volgens Van der Valk zal nu de stemming over de CDA-motie cruciaal zijn. “En ik moet bekennen dat ik daarover wel wat somber ben gestemd.”

Niet ongelukkig

De hout- en bouwbond CNV tenslotte is ‘niet ongelukkig’ met de uitkomst van het debat. “Het had natuurlijk beter gekund, maar het had zeer zeker ook slechter gekund”, aldus een woordvoerder. “Weliswaar wordt de structuur van het werknemersoverleg aangepast, maar de verplichting blijft bestaan.”

Het CNV is in beginsel tegen een overgangsperiode maar toont tegelijkertijd “wel wat begrip voor het werkgevers-standpunt. Het gaat ze economisch niet voor de wind. Ze hebben te maken met de wet terugdringing ziekteverzuim en daar komt dit nu ook nog eens overheen. Dan kan ik me voorstellen dat ze even wat tempo terug willen nemen.”

Reageer op dit artikel