nieuws

Convenant biedt voorbeeld milieuvriendelijk bouwen

bouwbreed

De ‘Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995′ stelt concrete doelen voor het milieuvriendelijk bouwen. Om die doelen te ke halen is het nodig dat lokale overheden afspraken maken met de verschillende partijen in de bouw. Vanuit die overtuiging heeft het stadsgewest ’s Hertogenbosch een convenant Duurzaam Bouwen gesloten met gemeentes, woningcorporaties en het NVOB. Met het bijbehorende werkboek biedt dit convenant een voorbeeld voor aannemers, opdrachtgevers en overheden elders in Nederland.

Het Convenant Duurzaam Bouwen voor het stadsgewest

’s Hertogenbosch bevordert het mens- en milieuvriendelijk bouwen van woningen in de regio. Volgens een inleiding bij het convenant is in diverse experimenten reeds zoveel ervaring opgedaan, dat een minimum aan maatregelen zonder meer toegepast kan worden op iedere nieuw te bouwen woning. Technische problemen levert het niet op en de meerkosten zijn zeer beperkt. Het gaat niet om vergaande maatregelen, maar bij elkaar opgeteld leveren ze toch een aanzienlijke bijdrage aan het duurzaam bouwen. De winst voor het milieu bestaat uit minder gebruik van water en energie en meer gebruik van milieuvriendelijke materialen. Bovendien wordt het voor de bij de bouw betrokken partijen meer normaal om de (beperkte) maatregelen standaard uit te voeren.

In het werkboek Duurzaam Bouwen staan alle maatregelen, die volgens de projectgroep in aanmerking komen voor opname in een convenant. Het gaat om maatregelen op het gebied van het bouwrijp maken, inrichten van de woonomgeving, gebruik van energie, keuze voor bouwmaterialen, gebruik van water en het omgaan met bouwafval tijdens de uitvoering en met huishoudelijk afval in de gebruiksfase.

Waterdichtheid

Uit deze maatregelen is een pakket samengesteld waarvan de meerkosten per woning maximaal f. 1500 bedragen. Het pakket is niet alleen getoetst op financiele haalbaarheid, maar ook op de juridische waterdichtheid en aansluiting op de garantiebepalingen voor de woningbouw van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw (GIW). Het bleek dat het pakket op alle onderdelen voldoet aan de garantievoorwaarden en dat de meerkosten meestal minder zijn dan f. 1500, omdat een aantal maatregelen al bij veel projecten standaard toegepast wordt.

Maatregelen die zijn gericht op besparing van energie, gezondheid en bruikbaarheid vallen onder artikel 122 van de Woningwet en het Bouwbesluit. Zij zijn daarom in het convenant als aanbeveling geformuleerd, en niet als eis. Ook maatregelen die niet onder de taak van de gemeente vallen, zijn als aanbeveling geformuleerd. Aanbevelingen ke niet opgelegd worden, maar doorkruisen ook niet de bevoegdheid van gemeentes om eventueel langs publiekrechtelijke weg maatregelen af te dwingen.

Het convenant Duurzaam Bouwen is met opzet geen intentieverklaring, maar een rechtsgeldige private overeenkomst. De eisen zijn dan ook dwingend en moeten door alle partijen nagekomen worden. Dat voorkomt oneerlijke concurrentie. Het convenant wordt toegepast op alle woningbouwpoen in de regio van het stadsgewest ’s Hertogenbosch. Na twee jaar wordt door de betrokken partijen overlegd of er meer maatregelen in het pakket opgenomen ke worden.

Basispakket

Het basispakket Duurzaam Bouwen omvat de vier thema’s energie, bouwmaterialen, afval en leidingwater. Het bevat elf eisen en 23 aanbevelingen. Voorzover het om ontwerptechnische maatregelen gaat, worden ze getoetst door de gemeente bij de behandeling van de aanvraag om bouwvergunning. Het stadsgewest controleert of de maatregelen opgenomen zijn in de bestekken. Tenslotte wordt de uitvoering per po getoetst door het stadsgewest. Bij afwijkingen worden de deelnemers aan de voorwaarden van het convenant gehouden.

Bij het convenant hoort een werkboek Duurzaam Bouwen. Daarin staat hoe zwaar de verschillende maatregelen wegen. Bij de indeling zijn steeds alle fasen van het bouw- en woonproces betrokken, vanaf de winning van de grondstoffen tot en met de sloop.

Gierzwaluw

Sommige maatregelen in het werkboek ke niet al te serieus genomen worden. Door het inmetselen van een neststeen voor de gierzwaluw zou de milieudruk sterk afnemen. Dat is waarschijnlijk overdreven. De meeste maatregelen zijn echter wel serieus te nemen.

Een voorbeeld in de fase van het bouwrijp maken is het partieel ophogen of gebruik maken van cunetten in plaats van het gehele terrein op te hogen. Andere voorbeelden zijn het gebruik van het Gustavsberg waterbesparende afvoersysteem of het composttoilet zonder spoeling, het hergebruik van bouw- en sloopafval, het vermijden van pur-schuim en kit, het gebruik van leem, het vermijden van lood en zink, de toepassing van een goede en gezonde isolatie, het gebruik van zonne-energie enzovoort.

Overigens zijn niet al deze maatregelen in het basispakket bij het convenant terechtgekomen.

Reageer op dit artikel