nieuws

Bonden: Arbo-convenant heeft weinig nut gehad

bouwbreed

De bouwbonden zijn zwaar teleurgesteld in het Arbo-convenant voor de bouwnijverheid en de wijze waarop de mede-ondertekenaars, de werkgevers en de rijksoverheid, met de uitvoering van de gemaakte afspraken zijn omgegaan. De eindevaluatie van het convenant vindt weliswaar pas in augustus plaats, maar nu al laten de bonden desgevraagd weten dat de betekenis van het convenant tot nog toe marginaal is geweest.

Vorige week is tussen werkgevers, werknemers en het ministerie van Sociale Zaken overleg gevoerd over het arbeidsomstandighedenbeleid in de bouw, het Arbo-convenant en het ontwerp-Bouwprocesbesluit.

Zoals bekend heeft minister De Vries, na aandringen van vooral het CDA, in de Tweede Kamer toegezegd in de definitieve versie van het Bouwprocesbesluit een aantal verplichtingen niet meer op te nemen, die nog wel in het ontwerp stonden. Dan gaat het om de verplichte inschakeling van een deskundige arbo-dienst bij de opstelling van het veiligheids- en gezondheidsplan, maar vooral om de voorgeschreven structuur van het vertegenwoordigend werknemersoverleg. Zijn toezegging was voldoende voor CDA-woordvoerder Huibers om een omstreden motie hierover in te trekken.

De bouwbonden hebben geprobeerd de afzwakking van het besluit ongedaan te maken, onder andere door te dreigen met verbreking van het Arbo-convenant. Dat dreigement is inmiddels weer van tafel, zo blijkt uit de woorden van Toon Schrijver, bestuurder van de Bouw- en Houtbond FNV. Dat wil echter niet zeggen dat de onvrede bij de werknemers over de gang van zaken rond het arbo-convenant is weggenomen.

Zorgen

De bouwbond FNV heeft, mede naar aanleiding van de afzwakking van het Bouwprocesbesluit, haar zorgen kenbaar gemaakt over het arbo-beleid in de bouw. “In het overleg is gezegd dat we de afzwakking van het Bouwprocesbesluit in hoge mate betreuren. Voor ons zal nu bij de evaluatie van het Arbo-convenant in augustus een tweetal punten zwaar meewegen in ons eindoordeel. Dat is enerzijds de vraag wat er terecht is gekomen van de afspraken over de naleving van de cao, daar waar het gaat om de arbeidsomstandigheden. Anderzijds gaat het om de vraag wat er terecht is gekomen van het vertegenwoordigend werknemersoverleg.”

Als op beide vragen geen bevredigend antwoord is te krijgen, zal de FNV een negatief oordeel vellen over het Arbo-convenant. “En ik denk dat de werkgevers en het ministerie niet blij zullen zijn als de werknemers verklaren hevig teleurgesteld te zijn.”

Weinig tranen

Anderzijds erkent Schrijver dat er in werkgeverskringen weinig tranen zullen vloeien, als mocht blijken dat door de kritische houding van de werknemers het Arbo-convenant geen vervolg krijgt. “Ik krijg sowieso de indruk dat de werkgevers de evaluatie van het Arbo-convenant beschouwen als de beeindiging ervan.”

Op de vraag of daardoor niet het failliet van het arbo-beleid aanstaande is, antwoordt de bondsbestuurder: “We zullen netjes de evaluatie afwachten, maar ik moet erkennen dat ik niet al te optimistisch ben. Er moet nogal wat ten goede wijzigen, willen wij er nog positief tegenaan gaan kijken.”

Teleurgesteld

De Hout- en Bouwbond CNV deelt de mening van de bouwbond FNV. “Ook wij zijn op een heleboel punten teleurgesteld over wat het arbo-convenant tot nog toe heeft opgeleverd”, verklaart beleidsmedewerker Willemien de Groot. “Van een aantal zaken, die zijn afgesproken, is niets of nauwelijks iets terecht gekomen.”

De Groot noemt onder andere de betere naleving van de cao op het gebied van de arbeidsomstandigheden. “Partijen zouden zich ervoor inspannen, maar wij hebben er in de praktijk niets van gemerkt. En de richtlijn opdrachtgever-aannemer uit het Arbo-convenant, die voorziet in een verbetering van de arbo-zorg op overheidspoen, is evenmin nageleefd.”

Ze vervolgt: “Sinds de tussentijdse evaluatie zijn we door de werkgevers aan het lijntje gehouden met de belofte dat het allemaal wettelijk geregeld zou worden. Diezelfde werkgevers zijn er nu de oorzaak van dat de regelgeving wordt afgezwakt.”

Evenals Schrijver constateert De Groot dat de werkgevers niet meer warm lopen voor het arbo-beleid. “Eigenlijk willen ze er niets meer mee te maken hebben, tenminste als het gaat om samenwerkingspoen met de bonden.” En dat maakt dat ook de bouwbond CNV pessimistisch is over de toekomst van het arbo-beleid in de bouw.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels