nieuws

Alders vooralsnog tegen

bouwbreed Premium

bebouwing Valkenburg

Onaanvaardbaar en onrealistisch. Zo noemt minister Alders woningbouw op of in de buurt van de vliegbasis Valkenburg in Zuid Holland. De luchthaven maakt volgens de bewindsman onderdeel uit van de groene bufferzone Den Haag-Leiden-Zoetermeer. Bouwen binnen die zone is in zijn ogen niet bespreekbaar.

Hans Ouwerkerk

Dit schrijft Alders aan het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Het provinciebestuur had hem gevraagd de grenzen van de bufferzone aan te geven.

Tevens had Zuid-Holland Alders verzocht de mogelijkheid open te houden voor bouwlocaties in de zone. Dit laatste vooral met het oog op de provinciale wens mettertijd de huidige militaire luchtbasis Valkenburg te bebouwen.

Alders ziet dit echter niet zitten. In de brief laat hij het provinciebestuur onomwonden weten een bouwlocatie binnen de bufferzone “onaanvaardbaar” te vinden. “De optie van een ontwikkeling ter plaatse van het vliegveld Valkenburg acht ik op middellange termijn voor het jaar 2005 onrealistisch. Indien op termijn vliegveld Valkenburg voor functieverandering in aanmerking komt, zal deze wijziging een nadere afweging vergen.”

Volgens de bewindsman gaat het argument van Zuid-Holland en de Leidse regio dat bebouwing van Valkenburg voor de regionale woningbehoefte nodig is niet op.

Immers, zo schrijft hij, bij het het bepalen van de Vinex-woningbouwtaakstelling voor het Haagse stadsgewest is rekening gehouden met de woningbehoefte door 5000 woningen voor de Leidse regio te bestemmen.

Brochure

De brief van Alders loopt vooruit op de brochure die de Leidse regio samen met de provincie heeft laten opstellen. In deze brochure wordt, zoals Cobouw gisteren al kon melden, de mogelijkheid voor de bouw van 9000 woningen op de plaats van Valkenburg aangegeven.

Het werkstuk wordt volgende week aan de voorzitter en ondervoorzitter van respectievelijk de vaste kamercommissie voor Defensie en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening overhandigd. Met de brochure verwacht de Leidse regio en de provincie verplaatsing van de luchthaven bespreekbaar te maken. Tevens hopen zij er mee te bereiken dat de kwestie Valkenburg een rol bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gaat spelen.

Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland benadrukt dat GS nog steeds op het standpunt staan dat bebouwing van Valkenburg soelaas kan bieden aan de ruimtenood in de Leidse regio. “Vandaar ook dat wij als provincie voorstander zijn van een tijdelijke begrenzing van de bufferzone.”

Volgens de woordvoerder wijst Alders bebouwing of verplaatsing van Valkenburg niet definitief van de hand. “Alders noemt in de brief woningbouw op de middellange termijn tot 2005 onrealistisch. Hij spreekt zich niet uit over de periode n* 2005. Wel zegt hij dat een eventuele functieverandering van Valkenburg op termijn een nadere afweging vergt”, aldus de provinciewoordvoerder.

Reageer op dit artikel