nieuws

Woningbouw niet belemmerd door nieuwe volkshuisvesting

bouwbreed Premium

De nieuwe ordening van de volkshuisvesting vormt op geen enkele manier een belemmering voor de voortgang van de woningbouw. Ook is het niet zo dat de woningcorporaties over onvoldoende kapitaal zouden beschikken om nieuwbouw te plegen. “De problemen liggen op andere terreinen”, aldus staatssecretaris Heerma.

De bewindsman zei dit in een debat met de Vaste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het Besluit Woninggebonden Subsidies 1995. Hij reageerde daarmee op de grote bezorgdheid bij de Kamerleden over het groeiend woningtekort en de mogelijke negatieve consequenties van het BWS ’95 voor de bouwproduktie.

Zoals bekend komt met de invoering van het nieuwe BWS, voorzien per 1 januari 1995, een eind aan het huidige systeem van woninggebonden subsidies. In plaats daarvan krijgen de budgethouders de beschikking over een regionaal volkshuisvestingfonds, dat door het rijk wordt gevoed met onder meer bereikbaarheidstoeslagen en stimuleringsbijdragen. De budgethouders, meestal regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, mogen dat geld in grote vrijheid inzetten om de nieuwbouwproduktie waar nodig te stimuleren.

De Kamer was het er over eens dat de omstandigheden op dit moment, en dan vooral de lage rentestand, uiterst gunstig uitpakken voor Heerma en zijn volkshuisvestingbeleid. Er is geld in overvloed, er zijn genoeg bouwvakkers die aan werk geholpen moeten worden en er is een grote behoefte aan nieuwe woningen. In dat licht bezien konden de diverse fracties dan ook instemmen met het BWS ’95 en het beroep dat daarin wordt gedaan op de zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen van de sector en de regionale budgethouders.

Bezorgdheid was er echter over de vraag of het BWS wel voldoende rekening houdt met bijvoorbeeld een forse rentestijging en de consequenties daarvan voor de nieuwbouwproduktie van een corporatie. VVD-woordvoerder Van Erp: “Wat als men in het veld moet roeien met riemen die men niet heeft? Hoe kan een corporatie zwemmen in zwembad zonder water?”

Vertrouwen

Heerma gaf in zijn beantwoording blijk van een groot vertrouwen in het zelfoplossend vermogen van de sector. “Daar waar dit zelfoplossend vermogen tekort schiet, en pas nadat alle mogelijkheden om het zelf op te lossen zijn uitgeput zal het rijk moeten bijspringen.” Mocht op de langere termijn blijken dat er iets fundamenteel mis is met het door Heerma ontwikkelde nieuwe instrumentarium voor de volkshuisvesting, dan zal er volgens de bewindsman worden ‘bijgestuurd’: “Als blijkt dat op de langere termijn de doelstellingen in de volkshuisvesting niet gerealiseerd worden, dan moeten er ernstige vraagtekens worden gezet bij de nieuwe ordening.”

Daar is nu echter nog geen sprake van, aldus Heerma. De problemen met het woningtekort zijn volgens hem niet veroorzaakt door de nieuwe ordening van de volkshuisvesting maar door problemen op andere terreinen, bijvoorbeeld in verband met de doorvoering van de decentralisatie-impuls op ‘belendende terreinen’ en met het recent door de bewindslieden van VROM gesignaleerde locatietekort.De bewindsman vroeg de Tweede Kamer dan ook de nieuwe ordening een kans te geven. “We moeten het nu eerst eens laten uitkristalliseren”, aldus Heerma. Hij liet zich niet verleiden tot het doen van uitspraken over wat er gedaan moet worden als de rente opeens fors zou stijgen. “Ik erken dat dit een probleem kan zijn, maar dat vraagt alsdan om een nadere reactie en een regeringsstandpunt. Het heeft weinig zin daar nu al op in te gaan.”

Overigens benadrukte Heerma nog eens, zoals hij ook al bij de begrotingsbehandeling VRO had gedaan, dat de door de budgethouders teveel gespaarde BWS-gelden over 1992 en 1993 (schattingen varieren van f. 100 tot f. 300 miljoen) zullen worden teruggevorderd door het rijk. Heerma: “Zij zullen vervolgens worden herverdeeld. Dat wil zeggen: het geld wordt daar ingezet waar zich knelpunten op het gebied van de volkshuisvesting voordoen.” Nu al is teveel gespaard BWS-geld uitgetrokken voor kosten die zijn gemoeid met de ontwikkeling van locaties voor wisselwoningen.

Reageer op dit artikel