nieuws

Woningbouw levert Eindhoven geld op

bouwbreed

De gemeente Eindhoven heeft dank zij een aanmerkelijk hogere opbrengst uit grondverkopen ten behoeve van woningbouw een bedrag van f. 15 miljoen beschikbaar voor investeringen in de infrastructuur. Dit blijkt uit de Kadernota 1995-1998.

Aanvankelijk waren B en W van Eindhoven niet al te optimistisch over de bouwgrondexploitatie in 1993. Gevreesd werd dat als gevolg van de conjuncturele omstandigheden (een tegenvallende economische ontwikkeling) nogal wat transacties zouden uitvallen. Maar dat bleek niet het geval.

“Ondanks de conjuncturele ontwikkelingen blijft de vraag naar woningen hoog”, stelt het college vast. Dat levert uiteraard financiele meevallers op voor het Grondbedrijf.

Werd vorig jaar nog uitgegaan van een stort van f. 8,2 miljoen in het Fonds Specifieke Infrastructurele Werken, per 1 januari 1994 werd geconstateerd dat er f. 15,7 miljoen was binnengekomen. Ergo, een winst van f. 7,5 miljoen.

Het is duidelijk dat B en W over deze gang van zaken uiterst te spreken zijn: “Voor de voeding de komende jaren van dit fonds zijn deze signalen over de te realiseren omzet van belang. Voor de besteding uit het fonds is naast de geraamde stand van het fonds (per 1 januari 1994 uitkomend op f. 30,8 miljoen, vermeerderd met f. 7,5 miljoen), het bedrag aan verplichtingen bij het Grondbedrijf op de peildatum van belang (ongeveer f. 23,5 miljoen).”

Volgens het Eindhovense college impliceert dit dat per 1 januari van dit jaar ruimte voor nieuwe investeringen aanwezig is van f. 15 miljoen. Er wordt van uitgegaan dat die trend zich zal blijven voortzetten.

Dat geeft B en W aanleiding om tot en met het jaar 1998 jaarlijks f. 10 miljoen uit het fonds te halen en te storten in het Regiofonds, waaruit stadsregionale poen gefinancierd moeten worden. Daartoe behoort met name het Vinex-Sleutelpo Westcorridor.

Het tweede deel van de door de gemeente Eindhoven in dit fonds te storten f. 15 miljoen, zal worden gegenereerd door de afdracht van f. 10 per vierkante meter uitgegeven grond voor woningbouw of bedrijventerrein en f. 15 per vierkante meter gerealiseerde kantoorvloer.

Omdat het Regiofonds nog niet operationeel is, wil het college ten behoeve van drie poen die een nauwe relatie hebben met het Sleutelpo Westcorridor (Witte Dame, Mathildelaan/Stadionplein en Beukenlaan/Cederlaan) vooralsnog een beroep doen op gemeentelijke financiering.

Deze poen maken, samen met de verdubbeling van de A. Fokkerweg, kans op extra financiele steun van het rijk uit het Fonds Werkgelegenheidsimpuls 1994. De gemeente moet zelf dan f. 17,68 miljoen opbrengen.

Reageer op dit artikel