nieuws

Winst Fiscale Beleggings Instelling (FBI) onbelast

bouwbreed

Aannemer Bos stopt met zijn feitelijke ondernemingsactiviteiten. In zijn Holding BV zitten alleen liquiditeiten, onroerend goed en een pensioen in eigen beheer.

Hij staat voor de keus zijn BV te verkopen of om te vormen tot een fiscale beleggingsinstelling.

De verkoop van zo’n ‘Geldzak’ BV aan een bank leidt in het algemeen tot een belastingclaim van 20% over het verschil tussen de opbrengst- en oorspronkelijke verkrijgingsprijs van de aandelen. Die claim kan Bos doorschuiven naar de verre toekomst als hij zijn BV voortzet als een Fiscale Beleggings Instelling (FBI). Bos verwacht dat hij als ondernemer/belegger zelf een interessant rendement op het vermogen in de BV kan maken. Dat rendement kan hij zonder heffing van vennootschapsbelasting (VPB) in prive incasseren. Hij moet vanzelfsprekend wel normaal volgens progressief tarief inkomstenbelasting daarover betalen. Maar de dubbele belastingclaim zoals in een normale BV blijft achterwege. Aannemer Bos besluit daarom zijn Geldzak BV om te vormen tot ‘FBI’.

Voorwaarden

Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.

1. De FBI moet in Nederland zijn gevestigd. Zij kan worden opgezet als BV, NV of een ‘fonds voor gemene rekening’. De rechtsvormkeuze is voor Bos niet zo ingewikkeld. Al jaren werkte Bos in een BV-structuur met een holding en een werkmaatschappij waarin de aannemerij werd uitgeoefend. Nu zijn holding is ontmanteld, wil hij die BV voortzetten als FBI.

2. Het statutaire doel en de ‘feitelijke werkzaamheid’ van Bos’ Beleggings BV mag alleen bestaan uit beleggen. Hij mag met deze BV niet toch nog een klein beetje aannemerij-activiteiten verrichten. Daarom kan bij de omvorming van de holding een statutenwijziging nodig zijn. In de Beleggings BV zijn alle vormen van beleggingen toegestaan: onroerend goed, obligaties, aandelen, opties, enzovoort.

3. Er is ook een aandeelhouderseis. De aandelen van Bos’ Beleggings BV moeten voor 75% in handen zijn van natuurlijke personen en niet VPB-plichtige lichamen. De resterende 25% van de aandelen mag dus wel in handen zijn van een andere BV De wetgever wil op die manier voorkomen dat andere BV’s die in Bos’ Beleggings BV deelnemen via een achterdeur VPB ontlopen.

4. Er gelden twee financieringseisen. Het gaat erom dat aannemer Bos in zijn Beleggings BV zijn eigen geld kan beleggen. Daarom mag het vreemd vermogen maximaal 60% bedragen van de boekwaarde van onroerende zaken en 20% van zijn overige beleggingen.

5. Tenslotte geldt een zogenaamde doorstootverplichting. Binnen acht maanden na afloop van het boekjaar moet Bos – als enig directeur/grootaandeelhouder – de nettowinst van zijn Beleggings BV aan zichzelf uitkeren. Hij mag zijn vermogen in de BV dus niet met de nettowinst laten aangroeien (bijvoorbeeld omdat hij toch al inkomsten uit andere bronnen heeft). De fiscus wil op tijd inkomstenbelasting over het rendement heffen. Als het rendement toch langer in Bos’ Beleggings BV blijft zitten volgt alsnog automatisch heffing van 40-35% VPB.

Winstvaststelling

De winst in een FBI wordt volgens de normale fiscale regels vastgesteld. Op onroerend goed kan worden afgeschreven. Aandelen mogen worden gewaardeerd tegen de kostprijs of de lagere beurskoers.

De FBI heeft echter geen recht op investeringsaftrek en mag geen vervangingsreserve vormen. Ook is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Als de FBI dus bijvoorbeeld in aandelen investeert via een andere beleggingsinstelling die VPB-plichtig is, kan geen deelnemingsvrijstelling worden aangevraagd.

Daar staat weer tegenover dat de FBI wel een herbeleggingsreserve mag vormen op vermogenswinsten. De FBI koopt bijvoorbeeld onroerend goed voor f. 500 000 en schrijft dat in een aantal jaren af naar een boekwaarde van f. 200 000. Het pand wordt daarop verkocht voor

f. 750 000 waarmee de FBI een vermogenswinst van f. 550 000 realiseert. In die situatie hoeft Bos die vermogenswinst niet binnen acht maanden na einde boekjaar als inkomen te incasseren. Hij mag die winst in een herbeleggingsreserve stoppen om het vermogen van de FBI op peil te houden. Via nieuwe beleggingen wordt de herbeleggingsreserve weer afgebroken.

In eigen beheer

Bos heeft al vijftien jaar in zijn holding een ouderdomspensioen in eigen beheer opgebouwd. Onder de wetswijziging van Brede Herwaardering II die per 1 januari 1994 van kracht wordt is dat – afhankelijk van overbruggingsaanspraken – niet langer toegestaan. Pensioen in eigen beheer moet in de toekomst worden opgebouwd binnen de risicosfeer van de werkmaatschappij. Maar aannemer Bos heeft daar nog geen last van. Hij zou in het kader van overbrugging zelfs nog wel maximaal tien jaar met pensioenopbouw in zijn holding door ke gaan.

Tot voor kort was het voor een aannemer in de situatie van Bos bij de omvorming van zijn holding tot FBI onzeker of hij zijn pensioenpot uit de holding moest halen om af te storten bij een verzekeraar. In het voorjaar van 1993 heeft de Belastingdienst/Ondernemingen in Den Haag in een specifiek geval voor het eerst beslist een voorziening voor pensioen in eigen beheer in de FBI toe te laten. Landelijk is dit overigens van de fiscus nog geen algemeen beleid.

Topdeskundigen hadden al veel eerder bepleit dat een pensioenverplichting (schuld) van de Holding BV strookte met de doelstelling van een FBI.

Fiscale afrekening bij omvorming

Overigens moet bij omvorming van de holding naar de FBI met de fiscus vennootschapsbelasting (40 – 35%) worden afgerekend over het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde in het economisch verkeer. Dat geldt voor bijv. onroerend goed en beleggingen in de holding, maar ook voor de pensioenverplichting. De FBI moet – fiscaal gezien – met een schone lei beginnen. Vervolgens mag de FBI weer het normale afschrijvingsregime toepassen.

Als een holding haar activa heeft verkocht, geen onroerend goed bezit, niet belegd heeft in obligaties en geen pensioenverplichting heeft aan de directeur, speelt bij omvorming naar een FBI ook geen fiscale afrekening.

Vragen en problemen op het gebied van belastingen en accountancy ke worden doorgebeld aan Paul Schol, Moret Ernst & Young Accountants in Arnhem. tel.: 085 – 209500.

Reageer op dit artikel