nieuws

Verplaatsen van boerderijen ramp voor polder Utrecht

bouwbreed

De verplaatsing van zes boerderijen naar het midden van de Utrechtse polder Achttienhoven mag onder geen enkele voorwaarde doorgaan. Bij de verplaatsing hoort ook de aanleg van een weg die de huidige verkaveling doorsnijdt.

Komt dit werk in uitvoering dan maakt dit de weg vrij voor soortgelijke poen.

De stichting Natuur en Milieu noemt de voorgenomen verplaatsing een te grootschalige ontwikkeling voor het gebied. Uitplaatsing van de agrarische bedrijven naar regio’s elders biedt volgens de organisatie een beter alternatief. In een brief aan de Landinrichtingscommissie Noorderpark schrijft de stichting wel in te stemmen met de hoofdlijnen van het voorstel.

Moerasgebied

In het westen van de planlocatie moeten ingrepen in de waterhuishouding een moerasgebied laten ontstaan. De kwaliteit van de natuur neemt daardoor aanzienlijk toe. In het oosten van het plangebied wil de landinrichtingscommissie vooral ruimte geven aan de landbouw. Een intensievere ontsluiting en de bouw van nieuwe boerderijen doen echter ernstig afbreuk aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Strijdig

Natuur en Milieu noemt de voorgestelde wijzigingen tevens strijdig met het rijksbeleid voor landschapskwaliteit en met het Structuurschema Groene Ruimte. Dit SGR rekent de polder Achttienhoven tot die gebieden waarvoor het rijk alleen ingrepen en ontwikkelingen toestaat wanneer een voorafgaand onderzoek een zwaarwegend maatschappelijk belang aantoont. Volgens Natuur en Milieu bestaat dat belang niet omdat het aantal boerenbedrijven sterk afneemt. Boeren die eventueel toch een nieuw bedrijf willen beginnen ke dat, met rijkssubsidie, ook elders doen.

Voorbeeld

De landinrichtingscommissie dient een voorbeeld te stellen aan gemeenten en provincie door de gevraagde bescherming voor onder meer de landschapskwaliteit serieus te nemen. Een zodanige inrichting dat een zonering van het landbouwkundig gebruik optreedt ligt het meest voor de hand. Op grond daarvan ontstaat in het midden van de polder een extensivering van het grondgebruik op treedt door middel van beheersgebied of een vorm van agrarisch natuurbeheer.

Reageer op dit artikel