nieuws

Veilig maken van kruispunten N-Holland vergt miljoenen

bouwbreed Premium

Het veilig(er) maken van de twintig meest gevaarlijke kruispunten op provinciale wegen in Noord-Holland vergt een investering van ruim f. 8,3 miljoen.

Maar volgens gedeputeerde staten zijn er geen mogelijkheden extra geld voor deze noodzakelijke werken uit te trekken. Het oplossen van deze knelpunten moet binnen de bestaande begroting plaatsvinden.

Dit blijkt uit de nota ‘Top 20 verkeesonveilige locaties op provinciale wegen in Noord-Holland’. GS zullen de daarin vervatte resultaten uitgangspunt laten zijn bij het stellen van prioriteiten om de verkeersonveiligheid op provinciale wegen terug te dringen.

Verder is het volgens hen mogelijk om de verbeteringskosten te reduceren met subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook wordt overwogen om, daar waar uitvoering van infrastructurele maatregelen zich noodzakelijkerwijs ook uitstrekt tot wegen die bij derden in beheer zijn, van die wegbeheerders een financiele bijdrage te vragen. En een deel van de uit te voeren werken kan misschien worden meegenomen in de normale werkplannen voor aanleg en onderhoud van provinciale wegen.

In de nota worden voor de twintig meest verkeersonveilige kruispunten voorstellen aangegeven (inclusief kostenramingen) die tot een aanzienlijke verbetering moeten leiden.

De grootste investering (f. 1,6 miljoen) is nodig voor aanpassing van het kruispunt Jisperweg-N243 te Beemster. Het po behelst aanleggen van linksafstroken, middengeleiders en (opvang)fietspaden.

Een forse investering (f. 1,5 miljoen) is nodig voor reconstructie van de kruising Spieringweg-N232 in de Haarlemmermeer. Hier gaat het om aanleg van linksafstroken, opvangfietspaden en verkeersdruppels in een zijweg.

Een half miljoen is nodig voor verbetering van de kruising Melkstraat-N236 te Bussum. Het betreft aanleg van linksafstroken naar de Melkstraat en het bedrijventerrein.

Een zelfde bedrag is vereist voor reconstructie van de kruising Florasingel-N506. Het werk behelst verwijdering van invoeg- en rechtsafstroken een inkorting van linksafstroken, alsmede verplaatsing van de fietsersoversteekplaats.

Verkeersplein

In de nota wordt aanbevolen enkele gevaarlijke kruisingen om te bouwen tot verkeerspleinen: Zaandammerweg-N246 bij Assendelft (kosten f. 800000), N248-N241 te Schagen (kosten f. 350000) en Zuiderzeeweg-N248 in Wieringermeer (kosten f. 350000).

Tenslotte zijn er met betrekking tot een aantal kruispunten voorstellen voor uitvoering van maatregelen, die minder forse investeringen met zich meebrengen.

Reageer op dit artikel