nieuws

Studiegroep weegt kansen beleggen in vastgoed China

bouwbreed Premium

De studiegroep Pecunia van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam onderzoekt dit jaar de mogelijkheden voor onder meer beleggers in onroerend goed in Hong Kong en het Chinese economische ontwikkelingsgebied Guandong. Voorts worden samenwerkingsverbanden als gezamenlijke bedrijven, agentschappen of im- en exportrelaties nader bekeken. Het onderzoek moet onder meer een handleiding voor bedrijven opleveren.

Pecunia biedt volgens voorzitter G. Dragt, penningmeester G.-J. Nikken en onderzoeker G. Esman ondernemingen de mogelijkheid specifiek onderzoek te laten uitvoeren. Naar hun mening krijgen studenten gemakkelijker toegang tot bepaalde informatie dan adviesbureaus waarbij de weerslag van de bevindingen niet is gebonden aan de belangen van een organisatie.

Ambteloos

De organisatie van het zaken doen met China houdt in niet onbelangrijke mate verband met de vraag wie de hoogste posities in het land bezetten. Op dit moment houdt voormalig staatsman Deng Xiau Ping het land welbeschouwd bijeen. Een ambteloos burger weliswaar maar desondanks iemand met wie meer dan terdege rekening wordt gehouden. Hij beschikt evenwel niet over het eeuwige leven en dat betekent dat iemand hem zal opvolgen. De vraag is wie dat zal zijn en of de overgang rustig verloopt. Een andere niet onbelangrijke vraag is wat er gebeurt na de overdracht van Hong Kong aan de volksrepubliek.

Peking houdt vooralsnog vast aan het beginsel van twee systemen, een land. Globaal genomen komt dat erop neer dat het noorden communistisch en het zuiden kapitalistisch blijft. China en Hong Kong blijven volgens deze opzet hun eigen koers varen. Het ligt niet in de verwachting dat China de kip slacht die gouden eieren legt. In het verlengde daarvan wijst alles erop dat Peking het beleid inzake de Speciale Economische Zones (SEZ) handhaaft.

Oververhit

De Chinese economie kent een enorme groei waarbij de SEZ Guandong vorig jaar ’s werelds grootste economische groei boekte. Daardoor ontstaat het gevaar dat de economie oververhit raakt met alle gevolgen van dien. Peking lijkt zich vooralsnog niet erg druk te maken over die consequenties. Het effect van de economische groei laat zich vergelijken met een vlucht zwanen. Onder de invloed van het nabij gelegen Hong Kong kwam in Guandong een sterke economische ontwikkeling op gang waarna het succes van deze SEZ oversloeg naar andere ontwikkelingszones.Dit succes veroorzaakt echter ook spanningen. De bevolking van het platteland trekt met steeds grotere aantallen naar de economische ontwikkelingsgebieden in de hoop daar een betere en vooral beter betaalde betrekking te vinden.

Wetgeving

De Chinese wetgeving is nog niet geheel en al afgestemd op de nieuwe economische orde. Deels omdat de veranderingen en de bijbehorende voorwaarden nog niet vastliggen in artikelen en paragrafen; deels ook omdat bijvoorbeeld een contract in China een heel andere waarde kent dan in het westen. In het verlengde daarvan kan onduidelijkheid bestaan over het eigendom van de grond waar de opstallen van een gezamenlijke onderneming staan. Dat eigendom kan voorlopig nog niet bij een buitenlandse partij berusten. Ondernemers die van buiten China komen krijgen alleen de gebruiksrechten van een locatie voor een periode van maximaal 75 jaar. De vastgoedprijzen zijn in China zonder uitzondering hoog. Hetzelfde geldt voor Hong Kong wat betekent dat de overdracht van 1997 nog nauwelijks onrust veroorzaakt. Het onroerend goed op het Chinese vasteland is in handen van een selecte groep terwijl de overheid bouwgrond uitgeeft aan bekenden. Het blijft een vraag of deze toestand onder de veranderende omstandigheden blijft bestaan.

Pensioenfondsen of beleggingsmaatschappijen die zich in het Chinese vastgoed willen begeven ke dat doen door een indirecte investering in onroerend goed. Dat kan bijvoorbeeld met de koop van aandelen in Chinese bedrijven die aan de beurs van Hong Kong zijn genoteerd. Nederlandse bouwbedrijven ke hun expertise te gelde maken door het beschikbaar te stellen voor de realisatie van infrastructuur. Te denken valt hier aan Guandong dat nog steeds met een fors tekort aan onder meer wegen en rioleringen kampt.

Grens

Betaling van poen kan gebeuren in Hong Kong-dollars, al lopen de bedrijven daarmee wel een valutarisico. Op dit moment staat HK$7,8 gelijk aan US$1. Het bestuur van Hong Kong pleegt regelmatig interventies om de eigen munt op dat niveau te houden. Het blijft een vraag of dat beleid is vol te houden. Iets dergelijks deed zich eerder in Europa voor waar de verschillende overheden moesten constateren dat er op een zeker moment een grens is aan steunverlening. De Chinese munt is niet vrij inwisselbaar wat een waardebepaling van bijvoorbeeld goederen en diensten nauwelijks mogelijk maakt. Chinese bedrijven omzeilen dat probleem met een notering aan de beurs van Hong Kong.

Markt

De volksrepubliek kent een moeilijk te benaderen markt. Het feit dat China ruim 1,2 miljard inwoners telt wil zeker niet zeggen dat er dus evenveel afnemers van westerse produkten en diensten zijn. Het gemiddelde bedrijf zal zonder steun van een plaatselijk goed bekende partij nauwelijks toegang krijgen tot deze markt. Hong Kong biedt op dit moment de meeste kansen voor het vinden van een goede en betrouwbare zakelijke deelnemer. Wie zaken wil doen in China moet zich bedenken dat de Chinese partij het woord ‘nee’ nooit gebruikt maar in plaats daarvan verschillende vormen van ‘ja’ gebruikt. Dat varieert van ‘ja, dat voorstel moesten we dan maar uitvoeren’ tot ‘ja, maar ons lijkt dat geen goed plan’.

Nadere inlichtingen over uit te voeren specifieke studies voor bedrijven verstrekken de onderzoekers via 010-4081830.

Reageer op dit artikel