nieuws

Staatssecretaris Heerma: Alleen winnaars bij brutering

bouwbreed

Noch de corporaties met veel kapitaalmarktleningen, noch de corporaties in de groeigemeenten worden benadeeld door de bruteringsoperatie.

Dat stelt staatssecretaris Heerma in zijn beantwoording van de tweede serie vragen, die zijn gesteld door de Tweede Kamer.

De bewindsman betreurt het dat de Kamerleden zijn beantwoording in de eerste schriftelijke ronde als ontwijkend en ontoereikend heeft ervaren. Hij maakt dit goed door nog eens alle onbevredigende antwoorden opnieuw te formuleren, danwel van uitgebreider commentaar te voorzien. Daarbij betreft het onder andere de vragen over corporaties met relatief veel kapitaalmarktleningen.

Heerma onderstreept nog eens dat hij het volstrekt oneens is met berichten over de problemen die bij dit soort corporaties na brutering ontstaan. Zoals bekend heeft onder andere drs. J.B.S. Conijn van het Delftse onderzoeksinstituut OTB erop gewezen dat deze corporaties anders worden behandeld dan corporaties, die rijksleningen hebben afgesloten.

Volgens Conijn is het niet ondenkbaar dat sommige van deze corporaties na brutering failliet gaan. Onder aanvoering van de Amsterdamse corporatie Dr. Schaepman overweegt een aantal toegelaten instellingen met veel kapitaalmarktleningen nu juridische stappen tegen de regering .

Heerma, die overigens niet ingaat op de door Conijn gesignaleerde rechtsongelijkheid, wijst erop dat corporaties met veel DKP-woningen in hun bezit beter af zijn met brutering en flankerend beleid dan zonder, ongeacht of dat nu corporaties met veel of weinig kapitaalmarktleningen zijn. “Iedereen krijgt waar men recht op heeft.”

Groeigemeenten

Heerma bestrijdt eveneens dat corporaties in de groeigemeenten extra worden benadeeld door de bruteringsoperatie. Die suggestie wordt gewekt in een onderzoek van de initiatiefgroep woningcorporaties in groeigemeenten.

“De constatering komt erop neer dat de huren in groeikernen gemiddeld hoger zijn dan in de rest van Nederland. Al hetgeen daaraan door de onderzoekers wordt verbonden zou zich ook zonder brutering voordoen. Sterker nog, de aangehaalde problematiek zou zonder flankerend beleid in het kader van de brutering juist zwaarder wegen”, aldus de bewindsman. Hij wijst er bovendien op dat de woningen in de groeigemeenten weliswaar duurder, maar ook kwalitatief beter zijn, en dat de voorraad goedkope woningen aanzienlijk groter is dan de omvang van de groep lagere inkomens.

Aanpassing

De aannames van de Tweede Kamer over de gevolgen van de bruteringsoperatie voor de begroting van VROM en de Staatschuld, waarnaar expliciet werd gevraagd, zijn volgens Heerma juist. Dat betekent dat op korte termijn de begroting van VROM aanzienlijk wordt ontlast, een effect overigens dat op de langere termijn weer zal afnemen, en dat de Staatschuld met maximaal f. 5,4 miljard kan afnemen.

Uit de beantwoording blijkt verder dat een eventuele aanpassing van de parameters van het akkoord verstrekkende gevolgen heeft. Verlaging van het subsidie-afbraakpercentage met 1 procentpunt bijvoorbeeld leidt tot een toename van het bedrag waarvoor Heerma de subsidieverplichtingen af moet kopen, met liefst f. 8 miljard.

Het gemiddelde huurstijgingspercentage daalt van 3,8% naar 3,4%. De Tweede Kamer velt aanstaande maandag een definitief oordeel over het bruteringsakkoord.

Reageer op dit artikel