nieuws

Rijk en Haaglanden eens over bouw 42500 huizen

bouwbreed

De gemeenten in de Haagse regio zullen in de periode 1995-2005 totaal 42.500 woningen ke bouwen. Voorts wordt een groot aantal infrastructuurpoen ter ontsluiting van nieuwe bouwlocaties en bedrijventerreinen (ook met openbaar vervoer) gerealiseerd.

Om woningbouw mogelijk te maken worden gevallen van ernstige bodemverontreiniging gesaneerd. Ook komt er een plan van aanpak voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven. Met al deze ontwikkelingen zijn miljardeninvesteringen gemoeid.

Dit blijkt uit het door rijk, provincie Zuid-Holland en stadsgewest Haaglanden afgesloten Vinex-akkoord. De door partijen gemaakte -keiharde- afspraken moeten nog worden bekrachtigd in een definitief uitvoeringsconvenant. Voor het uitvoeren van de woningbouwtaakstelling is een aantal concrete bouwlocaties aangewezen.

Het zijn (inclusief aantallen woningen): Leizo in Leidschendam (6800), Wateringen en Ypenburg (17000), Zoetermeer-Oost (6000), Pijnacker-Zuid (1700), Pijnacker-Delfgauw (2000) en het bestaande stedelijke gebied van Den Haag, Zoetermeer en Delft (9000).

Voor 2000

Het rijk stelt voor deze locaties f. 263 miljoen beschikbaar. Gezien het grote tekort aan woningen in de Haagse regio is het streven erop gericht om in elk geval nog voor de eeuwwisseling 28500 woningen gebouwd te hebben.

In de nieuwbouwlocaties Leizo, Wateringen, Ypenburg, Zoetermeer-Oost . Pijnacker-Zuid en Pijnacker-Delfgauw zullen voor het merendeel de wat duurdere woningen gebouwd worden, Tenminste 70% van de te realiseren huizen moet moet minstens f. 156000 (prijspeil 1 januari 1994) kosten. Volgens de ondertekenaars van het Vinex -akkoord bestaat juist aan deze woningen in de regio grote behoefte.

De overige 30% van de te bouwen woningen moet bereikbaar zijn voor “doelgroepen uit het volkshuisvestingsbeleid”.

Vanwege de omvangrijke bouwopgave komt Leidschendam in aanmerking voor de verfijningsregeling van het Gemeentefonds. Indien Nootdorp en Pijnacker gaan voldoen aan de voorwaarden van die regeling, ke zij er eventueel ook voor in aanmerking komen.

Infrastructuur

Voor ontsluiting van de woningbouwlocaties stelt minister Maij van Verkeer en Waterstaat een bedrag van f. 1,3 miljard beschikbaar.

Hiermee kan volgens haar in de Haagse regio een aantal tram- en/of buslijnen worden verlengd dan wel nieuw aangelegd.

Het vliegveld Ypenburg wordt van Domeinen gekocht voor bijna f. 40 miljoen. Daarvan neemt het Samenwerkingsverband Ypenburg (bestaande uit de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Nootdorp) f. 28,5 miljoen voor zijn rekening.

Overigens erkennen partijen dat een oplossing gevonden moet worden voor het optierecht van vliegtuigfabrikant Fokker met betrekking tot een deel van de grond van Ypenburg.

Het rijk heeft in het akkoord toegezegd de grond van het vliegveld ‘schoon en leeg’ te zullen opleveren.

Mocht het niet lukken om de aanbiedingsprocedure zo snel mogelijk af te ronden, waardoor de woningbouwlocatie niet tijdig in ontwikkeling kan komen, dan zal nader overleg plaatsvinden over de financiele gevolgen daarvan.

Er wordt echter van uitgegaan dat woningbouw op het vliegveld conform de planning zal ke plaatsvinden. Voor aanleg van de ontsluitende infrastructuur komt geld van het rijk. dat zelfde geldt trouwens ook het ontsluiten van Wateringen, Leizo en Zoetermeer-Oost.

Afgesproken is dat infrastructuur-poen die niet in het akkoord zijn opgenomen maar cruciaal zijn voor het realiseren van de doelstellingen uit het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) in de prioriteitstelling van het ‘gewone’ beleid worden meegenomen.

Bodemsanering

Vast staat dat bodemsanering nodig is om op een aantal locaties woningen te ke neerzetten. De kosten van die sanering worden geraamd op f. 23,5 miljoen.

Evenals dat het geval is met het ROA gaan partijen er voor het stadsgewest Haaglanden van uit dat via het aansprakelijk stellen van de vervuiler een deel van dat geld kan worden teruggewonnen. Het rijk zal het stadsgewest daarbij juridisch ondersteunen.

Maar bovendien stelt VROM een bedrag van f. 10 miljoen beschikbaar.

Voorts zal van het voor de grondkosten beschikbare bedrag van f. 263 miljoen totaal f. 11 miljoen ingezet worden voor het saneren van niet ernstig verontreinigde gronden in de glastuinbouwgebieden.

Voor verplaatsing van bedrijven in deze sector zal een nader plan van aanpak worden opgesteld. Gekeken zal daarbij worden naar mogelijkheden tot verplaatsing naar de Kralingerpolder/Dorppolder, Oranjepolder en Oude Campspolder. Aanvullend wordt bestudeerd op de mogelijkheden die Bleiswijk en Zevenhuizen/ Moerkapelle ke bieden.

Reageer op dit artikel