nieuws

Privatisering op termijn niet uitgesloten Europese afspraken over bouwtoezicht ver weg

bouwbreed

Er is geen sprake van een afstemming van de regelgeving voor bouwtoezicht op Europees niveau. Voor zowel de inhoud en systematiek van bouwvoorschriften als bouwvergunningsprocedures en de uitvoering van het bouwtoezicht voert ieder land zijn eigen beleid.

Initiatieven om dit enigszins op elkaar af te stemmen ontbreken ook.

Tot deze conclusie komt onderzoeker Henk Visscher van het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft in zijn rapportage ‘Bouwtoezicht in vijf Europese landen’.

In opdracht van het ministerie van VROM heeft Visscher het stelsel van bouwvoorschriften, de bouwvergunningsprocedures en het bouwtoezicht in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland met elkaar vergeleken.

“De verschillen”, zo benadrukt Visscher in een toelichting op zijn rapport, “zijn aanzienlijk. Er is geen sprake dat het beleid binnenkort op elkaar wordt afgestemd. Er worden in ieder geval geen initiatieven in die richting ondernomen.”

Niet uniek

Hoewel de door Nederland gehanteerde driedeling, bestaande uit vrije-, meldingsplichtige- en vergunningsplichtige bouwwerken, niet uniek is, varieert de categoriale indeling van bouwconstructies in de diverse landen sterk. Zo mag bijvoorbeeld de aanvrager in Engeland voor de meeste bouwwerken zelf de keuze tussen een meldings- of een volledige procedure maken.

De meldingsprocedure is eenvoudiger, sneller en goedkoper, maar houdt volgens Visscher een groter risico voor de aanvrager in. Immers, twee dagen na de melding mag in Engeland met de bouw worden begonnen (in Nederland overigens pas na een maand). Blijkt achteraf dat dit niet volgens de regels is gebeurd, dan wordt de bouwer verplicht de constructie aan te passen. Bij een volledige procedure wordt het plan compleet doorgelicht. In Engeland duurt een dergelijke procedure maximaal vijf weken.

In Nederland geldt voor de normale procedure een looptijd van maximaal drie maanden. Een lange procedure wordt voornamelijk veroorzaakt door een ontevreden welstandscommissie of het volgen van een ontheffingsprocedure omdat het plan niet aan het geldende bestemmingsplan voldoet.

Volgens onderzoeker Visscher springt geen van de onderzochte landen er met het gevoerde beleid bovenuit. “Je kunt niet zeggen dat land heeft het beleid, dat ke wij als blauwdruk nemen. Ieder gevoerd beleid heeft zo z’n voor- en nadelen.”

Het Nederlandse bouwtoezicht noemt Visscher qua organisatie “omvangrijk” en ook “doelmatig”. Aan de andere kant sluit de onderzoeker niet uit dat sommige delen van het toezicht op termijn naar Frans voorbeeld zal worden geprivatiseerd.

Frankrijk

In Frankrijk is het zo geregeld dat met uitzondering van de woningbouw in de publieke sector, alle technische controle en de buiteninspectie aan private inspectiebedrijven wordt overgelaten.

Daarnaast wordt een zeer groot deel van de overige bouwwerken op deze manier gecontroleerd en geinspecteerd. “Dit wordt gestimuleerd door de aansprakelijkheid in de bouw en wettelijk verplichte verzekeringen. De kosten van de polis worden vervolgens gerelateerd aan de mate van zekerheid over de kwaliteit van gebouw”, aldus Visscher in zijn onderzoeksrapportage.

“Voor Nederland zou iets dergelijks ke worden opgezet. In dat kader”, zo licht hij desgevraagd toe, “kan je dan denken aan een ingenieurs- of architectenbureau die bouwplannen op hun constructie doorlichten en beoordelen. Dit kan tot een verbetering van de kwaliteit leiden. Vooral kleinere gemeenten ke het zich nu niet veroorloven om een gespecialiseerde constructeur in dienst te nemen.”

Onderzoek

Onderzoek moet verder uitwijzen of de voordelen van gedeeltelijke privatisering van Bouwtoezicht opwegen tegen de nadelen. Hier ligt aldus Visscher een taak voor Stichting Bouwresearch weggelegd. “Dan kan eventueel de lobby op gang worden gebracht om het Bouwtoezicht te wijzigen. De Vereniging Stadswerken zou hier dan de initiatieven voor moeten ontplooien.”

Reageer op dit artikel