nieuws

NVOB-leden wensen zich aan prijsregels te houden

bouwbreed

In een besloten extra vergadering hebben de leden van het NVOB zich uitgesproken “voor loyale naleving van de onderlinge gedragsregels, voor zover deze Europees en nationaal toegelaten zijn”. Begin januari had voorzitter J. Ravesloot daartoe al opgeroepen “om de gelederen gesloten te houden”.

In wezen is gisteren opnieuw bevestigd dat NVOB-leden zich wensen te houden aan de gedragsregels, voor zover ze na een verbod op de mededingingsregels door de Europese Commissie in 1992, nog wel zijn toegestaan.

Die regels, neergelegd in een Voorlopige Uitvoerings Instructie van de Samenwerkende Prijsregelende Organisatie zijn vanaf juli vorig jaar van kracht. Ze bieden, aldus een verklaring van het NVOB na afloop van het geheime beraad, “bescherming aan de laagste inschrijver tegen het leuren door de opdrachtgever en het verkrijgen van een vergoeding voor verrichte calculatiewerkzaamheden”.

Met deze regels wordt een noodzakelijk tegenwicht geboden aan de veelal rigide gevolgen van de vraagtechniek, die op de bouwmarkt wordt gehanteerd, n.l. de aanbesteding. Vaststelling van prijzen voor het bouwprodukt zelf is altijd object van deze gedragsregels geweest. En dat blijft een zaak van het individuele bouwbedrijf, aldus verder deze verklaring.

Volgens directeur mevr. S. Dekker van het NVOB was deze hernieuwde bevestiging van de gedragsregels noodzakelijk na de onrust die ontstond toen de Europese Commissie een deel van het UPR verbood.

Maar bovendien gaf het optreden van opdrachtgevers op de markt nadien aanleiding om intern de ruggen te rechten en opdrachtgevers te laten weten zich niet voor ‘leuren’ te willen laten lenen.

Compensatie

Op de donderdag in Utrecht gehouden vergadering hebben de leden kenbaar gemaakt van de overheid compensatie te verlangen “indien en voor zover de onderlinge gedragsregels door Europese en/of nationale maatregelen weg mochten vallen”.

Eventueel verlies van mededingingsregels ter regulering van het aanbod, dient volgens het NVOB gecompenseerd te worden door ordeningsregels ter regulering van de vraagzijde van de markt.

Omdat ook de overheid er van uit gaat dat er regulering nodig is gezien het bijzondere karakter van de bouwmarkt, zal die overheid dan ook bij het wegvallen van mededingingsregels worden gevraagd de volgende zaken te regelen:

– het tegengaan van het leuren door opdrachtgevers;

– het genereren van gelden voor algemene bouwdoeleinden, zoals vakopleiding, wetenschappelijk onderzoek e.d.;

– het vergoeden van calculatiekosten, die voortvloeien uit het oproepen van concurrentie;

– de mogelijkheid moeten bieden aan de inschrijver om terug te treden in geval van een kennelijke vergissing in de calculatie.

Totdat door het Europese Hof van Justitie in een bodemprocedure zal zijn beslist of het verbod van de Europese Commissie van het UPR terecht is of niet, zullen NVOB-leden zich houden aan de Voorlopige Uitvoerings Instructie (VUI), zoals die door de SPO is opgesteld en vanaf 1 juli 1993 geldig is.

Dat betekent dat een verzoek tot offerte zal worden gemeld bij een meldingsbureau, dat bij meerdere inschrijvers de rechthebbende zal bepalen. De inschrijver verplicht zich dan tot betaling van 0,5% van de via de prijsaanbieding verkregen om zet aan het meldingsbureau. De zo ontvangen bedragen worden voor 40% afgedragen aan de door de aannemer aan te wijzen maatschappelijke organisatie, voor 10% bestemd voor doeleinden van algemeen bouwbelang en voor 50% ter dekking van de kosten, die voor de uitvoering van de regeling worden gemaakt. Voor een deel zijn dit de doeleinden die ter compensatie aan de overheid zullen worden gevraagd bij het wegvallen van de mededingingsregels. Overigens ke aannemers, die uitsluitend maatschappelijk zijn georganiseerd zich onttrekken aan de VU I mits ze dan ook verklaren afstand te willen doen van de rechten, die ze daaraan zouden ke ontlenen.De uitspraak van het Europese Hof in de bodemprocedure wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

Reageer op dit artikel