nieuws

NVB vreest voor overschot aan sociale huurwoningen

bouwbreed

Als niet op korte termijn maatregelen worden genomen om de bouwproduktie te verhogen, moet ervoor worden gevreesd dat gemeenten, onder druk van het woningtekort, maatregelen nemen die een averechts effect op de woningmarkt hebben. Zij zullen zich weer gaan toeleggen op de bouw van sociale huurwoningen, terwijl juist koopwoningen nodig zijn.

Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers in een reactie op de brief van staatssecretaris Heerma en minister Alders over het woningtekort. Zoals bekend wordt met deze brief de doelstelling uit de Trendbrief over het woningtekort (2% in 2000) losgelaten voor wat betreft de Randstedelijke stadsgewesten. Daar stagneert de bouwproduktie zodanig dat het doel niet meer haalbaar blijkt. Met name op de korte termijn (1994-1996) zijn er grote problemen met locaties. In totaal is er een tekort aan 36000 woningen, waarvan 33 000 in de Randstad, dat mogelijk kan worden teruggebracht tot 16000, mits er gebruik kan worden gemaakt van omstreden locaties als het Utrechtse Zenderpark.

De NVB ziet in de brief van de bewindslieden van VROM een bevestiging van hetgeen, waarvoor sinds vorig jaar is gewaarschuwd.

Het rijk heeft weliswaar ambitieuze plannen, maar die stagneren of komen niet van de grond als gevolg van problemen met verontreinigde gronden, het Besluit Locatiegebonden Subsidies en de intergemeentelijke samenwerking.

Zij wijst erop dat het woningtekort feitelijk nog veel groter is, omdat Heerma in zijn brief ten onrechte uitgaat van een bouwproduktie van 97000 woningen per jaar. De werkelijke produktie ligt echter lager, als gevolg waarvan de tekorten alleen maar toenemen.

De bouwondernemers vrezen nu dat gemeenten, onder druk van het woningtekort, weer zullen overgaan tot de bouw van sociale huurwoningen. Een verkeerde keuze, denkt de NVB, omdat dit de woningmarkt ernstig verstoort. Niet alleen zal de doorstroming worden belemmerd, ook zullen er onevenwichtigheden ontstaan omdat de verkeerde woningen worden gebouwd.

AVBB

Volgens het AVBB is de gesignaleerde problematiek in belangrijke mate een gevolg van “een enorm spanningsveld” tussen de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening, ofwel de Trendbrief en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra.

Het rijk moet nu met de billen bloot, vinden de bouwwerkgevers. Als men wil dat er meer woningen gebouwd worden, dan zal enerzijds meer geld moeten worden uitgetrokken voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties. “Bouwen op deze locaties is gewoon veel duurder”, aldus drs. T.I. Tan van het AVBB.

Anderzijds moet het rijk strakker de hand voeren over het regionaal en lokaal bestuur. “Het is de vraag of je dat bestuurlijke proces zomaar zijn gang kan laten gaan. Wij denken van niet, zeker gezien het spanningsveld dat kan ontstaan tussen lokale belangen en de bouwopgave die moet worden gerealiseerd. Het is duidelijk dat het rijk daar een coordinerende rol moet uitoefenen, tenminste als men wil dat er gebouwd wordt.”

Drs. D. Hamersma van de Nationale Woningraad is niet verbaasd over de brief van Heerma en Alders. “Wij roepen en zeggen dit al jaren. (Recentelijk deed NWR-directeur Kempen het nog in een nieuwjaarstoespraak, EH) Je kunt er tevreden over zijn dat de problemen nu erkend worden. Maar ja: als politici problemen erkennen neemt meestal de scepsis over een mogelijke oplossing toe.”

Volgens Hamersma zal het beleid moeten worden gericht op het bevorderen van de bouw van sociale huurwoningen op de Vinex-locaties. “Bij de ontwikkeling van grote locaties kijkt de private markt altijd eerst de kat uit de boom. Zij wil onder meer weten hoe de infrastructuur erbij komt te liggen en of er wel sociale huurwoningen worden gebouwd.

Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Daarom moet de bouw van sociale huurwoningen ook worden gestimuleerd.”

Reageer op dit artikel