nieuws

Nog geen verbetering verwacht in situatie Zeeuwse bouw

bouwbreed

Een goed functionerende Zeeuwse bouwnijverheid is van groot belang voor de provincie. De Zeeuwse opdrachtgevers ke hieraan een steentje bijdragen, al is het alleen maar door vertrouwen te schenken.

Het eerder verschenen rapport ‘De Zeeuwse bouwmarkt in beweging’ voorspelt de bedrijfstak dit jaar echter een positieve ontwikkeling. De heer M.J. Leenhouts, vice-voorzitter van het NVOB, ziet daarentegen op korte termijn nog geen verbetering ontstaan. De bedrijven ke praktisch geen invloed uitoefenen op de hoeveelheid bouwproduktie. Meer kapitaalkrachtige ondernemingen ke zich met poontwikkeling bezighouden. Daarmee lopen ze nogal wat risico waarbij deze tak van bouw een lange voorbereiding vraagt. Mede daardoor gingen ook in Zeeland veel bedrijven aan poontwikkeling ten onder. Samenwerking kan volgens Leenhouts wat soelaas bieden maar hij betwijfelt of dit de concurrentiepositie versterkt en of de opdrachtgevers dat ook nastreven.

Voor de deelnemers kan samenwerking ook nadelig uitvallen, vooral wanneer ze in een ondergeschikte positie moeten werken. Bedrijven ke er ook voor kiezen als gespecialiseerde onderaannemers op te treden. Leenhouts noemde dat alleen een mogelijkheid voor bepaalde specialismen waarmee bedrijven ook buiten Zeeland een marktaandeel ke verwerven. Bedrijven die zich als hoofdaannemer op bouwbeheer en sleutelklare poen richten dienen intensieve acquisitie te plegen en een zeer deskundig apparaat met een vaste kern van bekwame en algemeen inzetbare medewerkers aan te houden. Dat vergt echter veel geld, continuiteit en een groot werkgebied. Grotere en middelgrote ondernemingen ke met deze optie hun voordeel doen. Wel belemmeren steeds zwaardere selectiecriteria en kwaliteitseisen met de verschraling van de bouwmarkt de gevraagde continuiteit. Het midden- en kleinbedrijf kan zich handhaven met onderhoud en renovatie en met het uitvoeren van kleinere particuliere opdrachten. De aannemer moet er volgens Leenhouts rekening mee houden at de klant meer op de prijs let en hogere eisen stelt.

Sanering

De bouwondernemer moet zijn strategie aanpassen, nieuwe combinaties maken van markt en produkt en zich meer richten op de opdrachtgevers. gebeurt dat niet dan volgt volgens districtsbestuurder G. van de Wal van de Bouw- en Houtbond FNV een koude sanering in de sector. Aanleiding tot deze voorspelling geven de huidige ingezakte bouwmarkt, de toenemende concurrentie uit binnen- en buitenland en de nogal traditioneel ingestelde Zeeuwse ‘familie’aannemers die tot voor kort in een redelijk beschermde markt van persoonlijke netwerken konden werken en acquireren.

ISO 9000

Van de Wal bepleitte een vergaande samenwerking tussen middelgrote en grote bedrijven. Mede daardoor ontstaan nieuwe functies, verrijken de taken en verbetert op alle terreinen de kwaliteit. Een eerder verschenen rapport van KPMG onderschrijft volgens hem deze conclusie. Het bouwbedrijf zal verder veel baat vinden bij het verbeteren van de organisatie, de logistiek en de werkvoorbereiding en bij certificering en kwaliteitszorg. Het welslagen daarvan hangt voor 80 procent af van veranderingen in de bedrijfscultuur, van de arbeidsorganisatie en de betrokkenheid van de werknemers. Wordt daar geen aandacht aan geschonken dan ligt een slechtere kwaliteit van de arbeid voor werknemers in het verschiet. Het ISO 9000-certificaat moet ook voor werknemers gelden terwijl de ondernemingsraad de ISO-voorwaarden ook kan laten gelden voor onder meer arbeidsomstandigheden of opleidingen binnen het bedrijf.

Instroom

Volgens Van de Wal droogt de traditionele instroom in de bouwvakken op terwijl het huidige werknemersbestand vergrijst. De nieuwe inrichting van het voortgezet onderwijs levert nog verdergaande negatieve gevolgen op. Momenteel voorzien schoolverlaters voor 40 tot 50 procent in de toetreding. Op korte termijn zal de bedrijfstak onder andere vrouwen, allochtonen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten aanspreken. Het moet uiteindelijk zover komen dat een loket alle geinteresseerden bedient. Bij een goede opleiding hoort echter ook een werkgarantie.

Raamwerk

Van de Wal zei niet tegen gespecialiseerde bedrijven te zijn zolang die gebruik maken van gespecialiseerde vaklieden en beschikken over vestigingspapieren, moderne produktiemiddelen en kwaliteitscertificaten. Deze bedrijven verenigen zich steeds meer in bedrijfstakorganisaties. Een algemeen raamwerk in een grote bouw-cao moet ruimte bieden aan cao’s per bedrijfstak. Het is belangrijk deze gespecialiseerde bedrijven bij de bouw te houden. De traditionele bouwers moeten kiezen voor gespecialiseerde produkten en methoden. Door samenwerking met andere disciplines ke ze een eindprodukt aanbieden.

Een Zeeuwse ontwikkelingsmaatschappij dient er voor te zorgen dat bedrijven zich ke specialiseren in afbouw of een ander specifiek bouwprodukt ke leveren. Een dergelijke ontwikkelingsmaatschappij kan ook financiele steun verlenen aan middelgrote bedrijven die grotere projecten willen realiseren.

Reageer op dit artikel