nieuws

Jurist laat weinig heel van bruteringsakkoord

bouwbreed

De ongelijke behandeling van corporaties met relatief veel kapitaalmarktleningen in het kader van het bruteringsakkoord is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het rechtsgelijkheidsbeginsel.

Daarmee zijn dus ook de beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijke wetgeving in het geding. Tot die vernietigende conclusie komt prof.dr. N.S.J. Koeman van Stibbe Simont Monahan Duhot Advocaten en Notarissen. Hem was door de initiatiefgroep ‘Kapitaalmarktleningcorporaties’ gevraagd een juridisch oordeel te vellen over het bruteringsakkoord tussen rijk en sociale verhuurders, en het rapport ‘De verzwegen problemen van de brutering’, van drs. J.B.S. Conijn van het Delftse onderzoeksinstituut OTB.

In de initiatiefgroep, die is opgericht door de Amsterdamse corporatie Dr. Schaepman, hebben zich acht corporaties verenigd, die relatief veel woningen in hun bezit hebben die met kapitaalmarktleningen zijn gefinancierd.

Zoals bekend concludeert Conijn in zijn onderzoek dat de brutering rechtsongelijkheid in de hand werkt. Corporaties met veel kapitaalmarktleningen krijgen immers een lagere afkoopsom van het rijk dan corporaties die rijksleningen hebben afgesloten, terwijl er toch sprake is van vergelijkbare subsidiebeschikkingen.

Financieringsvorm

Volgens Koeman zijn de conclusies van Conijn over de juridische kant van het bruteringsakkoord correct. Hij meent dat de rechtszekerheid, het vertrouwen in de overheid en de rechtsgelijkheid in het geding zijn: “De corporaties mochten er, gelet op de uitdrukkelijke uitspraken van de overheid, op vertrouwen dat de wijze van financiering geen enkele invloed zou hebben op het sluitend zijn van de exploitatie.

Thans blijkt evenwel dat bij de afkoop ingeval van relatief veel kapitaalmarktfinanciering een corporatie in een veel slechtere positie komt te verkeren dan wanneer sprake is van financiering door middel van rijksleningen.

Bij de afkoop maakt de wijze van financiering derhalve wel degelijk verschil, hetgeen naar mijn mening strijdig is met de rechtszekerheid en het gewekte vertrouwen.Tevens is sprake van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel, aangezien gelijke gevallen -de wijze van financiering zou immers geen invloed hebben- thans toch ongelijk behandeld worden.”

Inkomstenderving

Conijn krijgt voor zijn conclusie, dat corporaties met relatief veel kapitaalmarktleningen door de ongelijke behandeling vele miljoenen aan inkomsten zullen derven, gelijk van KPMG-Klynveld Accountants.

Dit bureau noemt de berekeningen op basis waarvan de OTB-er tot zijn conclusie komt “volledig en juist”, zoals ook de constatering dat het f. 1,8 miljard kost om een eind te maken aan deze ongelijke behandeling. In dit verband merkt de jurist Koeman op, dat corporaties die menen dat zij een ‘onaanvaardbaar lage vergoeding’ voor de nog uitstaande subsideverplichtingen krijgen, “zich op het standpunt ke stellen dat sprake is van strijd met de Grondwet en met internationale verdragen”.

Dit omdat er ‘onteigening’ plaats heeft van subsidierechten van corporaties, zonder dat hier een algemeen belang mee is gemoeid en zonder dat het rijk een adequate schadevergoeding biedt.

Naar Tweede Kamer

De bevindingen van de jurist en het accountantsbureau zijn voor de initiatiefgroep reden geweest contact op te nemen met de Tweede Kamer, die immers aanstaande maandag over het bruteringsakkoord komt te spreken. De corporaties vragen de Kamer een eind te maken aan de ongelijke behandeling, die het gevolg is van de bruteringsoperatie. Dat kan volgens hen vrij eenvoudig worden geregeld binnen de budgettaire kaders van het bruteringsakkoord.

Uit een door OTB uitgewerkt alternatief blijkt dit namelijk te ke worden bereikt door gelijkschakeling van de huurparameter op 1,6% vanaf het derde tijdvak. Nu is die 0% voor de zogeheten ‘geontdynamiseerde’ woningen. Concreet betekent dit dat een herdeling van f. 1,1 miljard wordt voorgesteld, ten gunste van de corporaties met relatief veel kapitaalmarktleningen.

Reageer op dit artikel