nieuws

Geen ruimte voor bouw van 36000 woningen: Woningtekort daalt niet volgens plan

bouwbreed

Er is voor de periode 1994-1996 een tekort aan bouwlocatiecapaciteit van ruim 36000 woningen. Het zal dan ook niet mogelijk zijn om het woningtekort zoals afgesproken in de Trendbrief van 3,5 procent terug te brengen naar twee procent in het jaar 2000.

Met extra inspanningen en omstreden locaties alsnog bespreekbaar te maken kan het tekort over de periode misschien naar 16000 worden teruggebracht.

Dit schrijven de bewindslieden Alders en Heerma in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief rapporteren zij over de voortgang van de bouwlocatiecapaciteit en woningbouw en de huidige strand van zaken rond de Vinex-convenanten.

Directe aanleiding voor deze rapportage vormen de diverse geluiden over locatie- en woningtekorten van onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nationale Woningraad. “De resultaten van deze inventarisatie zijn niet bemoedigend”, aldus de bewindslieden in de brief.

Geconstateerd wordt dat er in de periode een tekort aan ‘harde’ bouwlocatiecapaciteit is van ruim, 36000 woningen. Voor de randstad geldt een tekort van ruimte voor 33000 woningen.

Illusie

Per saldo zo benadrukken Alders en Heerma in de brief wordt in de Randstad-provincies de in de Trendbrief aangegeven voorraad per 1-1-1995 vooralsnog gerealiseerd. Echter, dit geldt zo blijkt uit de inventarisatie niet voor de stadsgewesten. Immers, in de stadsgewesten Amsterdam (ROA), Rotterdam (OOR) en Utrecht (RBU) worden tot die datum respectievelijk 6000, 3000 en 1000 woningen minder gebouwd.

Een en ander betekent dat de opgelopen achterstand de eerstkomende jaren niet meer kan worden ingelopen. Van het voornemen om het woningtekort in het jaar 2000 tot twee procent te hebben teruggedrongen, moet volgens Alders en Heerma dan maar worden afgestapt. Voor Nederland als geheel lijkt deze doelstelling in de ogen van de VROM-bewindslieden wel realiseerbaar voor de Randstad in de vorm van de vier stadsgewesten is het echter een illusie.

Oorzaak

Dat het uitgestippelde bouwprogramma van 97000 woningen, nodig om het woningtekort op twee procent te brengen, niet wordt gehaald, ligt volgens Vrom aan diverse oorzaken. Namelijk het ontwikkelen van bouwlocaties in stedelijk gebied kost meer tijd dan verwacht en de cultuuromslag naar meer markt-woningbouw verloopt niet in alle regio’s even soepel. Als derde mogelijke oorzaak wordt genoemd dat een aantal locatie-specifieke factoren een rol speelt.

Minister Alders en staatssecretaris Heerma hopen de ‘schade’ door extra inspanningen nog enigszins beperkt te houden. “Het lijkt mogelijk om door versnelling van de bouwopgave het tekort van 33000 woningen in de stadsgewesten met de helft tot ongeveer 16000 woningen terug te dringen.”

Zo wordt er met het Regionaal Beraad Utrecht gesproken over drie locaties die voor een versnelling in aanmerking komen. Hierbij gaat het om Galecop, Vleuten-De Tol en Zenderpark. Vooral die laatste locatie is verrassend te noemen omdat juist minister Alders fel tegen bebouwing van Zenderpark gekant was, omdat die in zijn ogen het Groene Hart zou aantasten. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat hierover nog overleg tussen rijk en de regio plaats moet vinden.

In de stadsgewesten Gelderland en Noord-Brabant waar in de periode 1994-1996 een tekort aan locaties is zijn op korte termijn geen versnellingsmogelijkheden voor handen. “Enig soelaas zou hier ke worden geboden door een reserve aan locatiecapaciteit buiten de stadsgewesten in goedgekeurde bestemmingsplannen te zoeken.”

Contracten

Voor wat betreft de stand van zaken rond de Vinex-uitvoeringscontracten schrijven de bewindslieden de onderhandelingen met Haaglanden, ROA en het RBU nagenoeg te hebben afgerond. Afspraken zullen worden neergelegd in een akkoord op hoofdlijnen. Met Rotterdam verwachten zij deze maand weer te ke overleggen.

Reageer op dit artikel