nieuws

Geen bewijs voor milieu- ramp door haven Gaza ‘Voorbarig.’

bouwbreed Premium

Zo noemen staatssecretaris Van Rooy en een woordvoerder van het ingenieursbureau Grabowsky & Poort uit Den Haag de mededelingen over een dreigende milieuramp voor de kust van Gaza. Deze ramp zou zich volgens de Nederlandse waterbouwkundige Meents voordoen na de aanleg van een drijvende haven.

Anders dan de berichten willen is Meents geen medewerken van het Haagse ingenieursbureau maar een free-lance vertegenwoordiger. Volgens een woordvoerder van Grabowsky & Poort praatte hij met zijn mededelingen over schadelijke milieu-effecten voor zijn beurt. Daarbij zou Meents uitgaan van onvolledige en onjuiste informatie. Een nog uit te voeren studie moet aantonen of de veronderstelde milieuschade inderdaad zal optreden. Grabowsky & Poort wacht nog op de toestemming van het ministerie van Economische Zaken maar denkt binnen twee weken met de studie te ke beginnen. Ongeveer drie maanden nadien kan het desbetreffende rapport gereed zijn.

Het meeste werk zit volgens het ingenieursbureau in het overleg met Israel over de haven voor Gaza. Vooralsnog lijkt de Israelische regering het meest enthousiast over het plan voor een drijvende haven. Deze constructie lijkt de minste milieuschade te veroorzaken. De haveninstallatie bestaat uit een golfbreker met een kade die via een brug verbonden is met het vasteland. Deze voorziening zorgt naar verwacht voor een geringe verstoring van het zandtransport in de zee. De drijvende haven is volgens Grabowsky & Poort slechts een van de mogelijkheden. Overleg moet uitwijzen of andere constructies meer profijt opleveren en welke gevolgen daardoor optreden. Nederland betaalt f. 40 miljoen voor de havenwerken van Gaza. De totale investering beloopt f. 100 miljoen.

De plannen maken verder melding van een inpolderingspo. Het nieuw ontstane land zou plaats moeten bieden aan een zuivelfabriek. De PLO en Egypte bespreken inmiddels plannen voor de inrichting van een vrijhandelszone in Rafah nabij de grens tussen Egypte en Gaza. De Egyptische regering en de PLO zullen voorts samenwerken in poen met een wederzijds regionaal karakter. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bouw van ontziltingsfabrieken, elektriciteitscentrales, voorzieningen voor telecommunicatie en de aanleg van wegen. De PLO verplicht zich tot een vrijere markt voor Egyptische financiele instellingen.

Reageer op dit artikel