nieuws

Cobouw-enquete: Slechts 7% van corporaties stemt tegen, maar Sociale verhuurders weinig enthousiast over brutering

bouwbreed

De sociale verhuurders staan niet bepaald te trappelen van ongeduld om te gaan bruteren. Hoewel een ruime meerderheid akkoord gaat met de bruteringsoperatie (slechts 7% verklaart tegen te zullen stemmen), merken veel corporaties op dat ze dat doen omdat ze eigenlijk geen andere keuzes hebben.

“We hebben van twee kwaden het minst kwade gekozen”, aldus een middelgrote corporatie. Ook blijkt het moeilijk te zijn voor corporaties om de consequenties van de brutering voor de bedrijfsvoering in te schatten.

Bovenstaande blijkt uit een enquete, die begin februari door Cobouw is uitgevoerd onder bijna 200 corporaties.

Van de 198 ondervraagde corporaties (met in totaal bijna 700000 woningen) heeft 39% minder dan 1000 woningen in zijn bezit; 26% heeft 1000 tot 2500 woningen, 20% heeft 2500 tot 5000 woningen en 15% heeft meer dan 5000 woningen in zijn bezit.

Het aandeel DKP-woningen van het totale bezit ligt bij circa 36% van de corporaties tussen de 25% en 39%; ongeveer 37% heeft minder dan 25% DKP-woningen, waarvan 6% er geen heeft; en bij ruim 25% bestaat meer dan 40% van het bezit uit DKP-woningen. Deze laatste groep komt in aanmerking voor het flankerend beleid van het rijk. Zij ontvangt financiele ondersteuning van het rijk, zodat de huurverhogingen ke worden gematigd.

Wat opvalt is dat de groep die net buiten het flankerend beleid valt, vrij groot is: 36%. Deze corporaties hebben relatief veel DKP-bezit, maar krijgen geen steun van het rijk. Zij zullen dus hogere huren moeten vragen om de exploitatie van het bezit kostendekkend te houden.

Oordeel

Centraal in de enquete stond de vraag of de corporaties in ke stemmen met het bruteringsakkoord dat de bewindslieden van VROM hebben gesloten met de Nationale Woningraad, het NCIV, en de VNG/Platform Gemeentelijke Woningbedrijven.

De uitkomst is bemoedigend voor de onderhandelaars. Circa 78% weet nu al dat het akkoord gaat met de brutering. Slechts 7% gaat niet akkoord, terwijl 14% zegt het nog niet te weten. Vooral de kleine corporaties (tot 1000 woningen) blijken hun eindoordeel nog niet te ke geven. Bijna 19% weet het nog niet.

Het aantal tegenstemmers is het grootst onder de middelgrote corporaties: 9,4% van de groep met 1000 tot 2500 woningen is tegen, en dat is 8% in de groep met 2500 tot 5000 woningen. Van de grootste corporaties is 7,5% tegen de brutering.

Risico’s

Uit de reacties van de corporaties die stellen het nog niet te weten valt op te maken dat men vooral moeite heeft met de inschatting van de gevolgen van de brutering voor de huurontwikkeling. Ook maakt men zich zorgen over de risico’s die er voor de sociale sector aan zijn verbonden. Veel corporaties laten alles nog eens narekenen door financiele deskundigen.

Veel voorstemmers merken op dat ze eigenlijk akkoord gaan omdat er geen alternatief voorhanden is. “We zeggen ja, maar dat is vooral omdat we geen andere keus hebben” (corporatie met 3000 woningen, waarvan 1000 DKP), en: “We hebben van twee kwaden het minst kwade gekozen” (corporatie met 4000 woningen, waarvan 3100 DKP).

Ook blijkt het een hele opgave om de consequenties van de brutering voor de individuele corporaties te herkennen: “Het is moeilijk om te bepalen wat voor ons nu het voordeligst is”, stelt een corporatie met ruim 2100 woningen, waarvan 880 DKP.

Een aantal corporaties heeft ingestemd, onder vermelding van de nadelen die volgens hun aan het akkoord zijn verbonden en welke voorwaarden zij aan de brutering stellen. Dit laatste, ondanks het gegeven dat de corporaties geen voorwaarden ke stellen, en alleen maar ja of nee mogen zeggen.

Over de toekomst is een aantal ja-stemmers somber gesteld. Corporaties vrezen onder andere dat er hogere huurstijgingen noodzakelijk zullen zijn dan nu wordt verwacht. Een corporatie met 21500 woningen: “Het zal niet gemakkelijk zijn om een huurstijging van 4,2% te realiseren.”

En een wel erg grote pessimist stelt: “De toekomst is onzeker. Ik verwacht dat de sector nog verder zal worden uitgekleed.” (corporatie met 14000 woningen, waarvan 2800 DKP).

Tegen

De onzekerheid over de huurverhoging en over de toekomst van de sociale sector is voor 7% van de corporaties reden genoeg om tegen te zijn. “We gaan niet akkoord. Wij vinden dat de overheid zich niet mag terugtrekken uit de volkshuisvesting”, zo merkt een middelgrote corporatie op (2380 woningen, waarvan 430 DKP). En een collega: “De voorwaarden zijn voor ons niet acceptabel. De gemiddelde huurverhoging is niet haalbaar, en er hadden meer voorzieningen getroffen moeten worden voor poen die zijn gefinancierd met kapitaalmarktleningen” (corporatie met 5000 woningen, waarvan 2500 DKP).

Een corporatie met 1450 woningen, waarvan 500 DKP, tenslotte merkt op: “De brutering zal leiden tot negatieve exploitatieresultaten.”

Reageer op dit artikel