nieuws

Brabant regelt toepassing van ‘schone’ materialen

bouwbreed

Het nog geheel en/of gedeeltelijk) uitblijven van het Bouwstoffenbesluit is voor de provincie Noord-Brabant aanleiding een interimbeleid te ontwikkelen voor een milieuhygienisch verantwoorde toepassing van licht verontreinigde grond en daarmee vergelijkbare produkten als bouwstof.

Tevens wordt daarin aangegeven hoe licht verontreinigde baggerspecie mag worden verspreid in bijzondere gebieden.

Volgens gedeputeerde staten is het interimbeleid noodzakelijk omdat door het uitblijven van het Bouwstoffenbesluit het provinciaal milieubeleid niet gehaald dreigt te worden. Daarin is aangegeven dat het aandeel hergebruik of nuttige toepassing in doelmatige verwijdering van afvalstoffen in Noord-Brabant 65% zou moeten bedragen in het jaar 2000. Het storten van afvalstoffen zou dan tot circa 10% moeten zijn afgenomen.

“Het realiseren van deze taakstellingen is echter zwaar onder druk komen te staan door het ontbreken van het Bouwstoffenbesluit. Dat dient het milieuhygienisch kader te verschaffen voor hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen. De verwachting is dat het Bouwstoffenbesluit in 1994 gedeeltelijk en in 1998 geheel van kracht wordt”, aldus GS.

Maar het deel dat in de loop van dit jaar in werking zal treden (de zogenaamde verwijderingsplicht) biedt volgens hen “onvoldoende handvat voor hergebruik of nuttige toepassing van afvalstoffen”.

Weerstand

Ze wijzen er op dat vanuit de provincie steeds meer kritische vragen komen over hoe het verder moet. “Maatschappelijk bestaat een steeds groter wordende weerstand tegen het vigerende beleid. Het wordt niet langer acceptabel geacht om bepaalde ‘schone’ (bulk)afvalstoffen af te voeren naar de stortplaats”, verklaren GS.

“Daarmee zijn namelijk niet alleen onnodig hoge verwijderingskosten gemoeid, maar wordt tevens aanspraak gedaan op schaarse stortcapaciteit, komt de verwerking van bepaal;de afvalstoffen niet van de grond en vindt stagnatie plaats in natuurherstelpoen”, stellen ze vast.

In de praktijk is er volgens hen met name discussie over licht verontreinigde grond, baggerspecie en daarmee vergelijkbare stoffen zoals vormzand, zeefzand en bietengrond. Het gaat daarbij in Noord-Brabant om een jaarlijkse hoeveelheid van circa 255000 ton relatief ‘schoon’ materiaal.

Door het geven van een milieuhygienisch toetsingskader qua samenstelling en hoeveelheid hopen GS enerzijds te voorkomen dat “nuttige schone produkten naar de stortplaats worden afgevoerd” en anderzijds te voorkomen dat “te grote hoeveelheden worden verspreid danwel dat er schadelijke stoffen worden verspreid”.

Interimbeleid

Het nu ontwikkelde interimbeleid (dat verdwijnt zodra het Bouwstoffenbesluit geheel is ingevoerd) past binnen de kaders van de al van kracht zijnde Wet Milieubeheer, concept-Bouwstoffenbesluit en afvalstoffen- en bodembeschermingsbeleid van de provincie Noord-Brabant.

Volgens GS is het interimbeleid van toepassing op gemeenten, waterschappen, natuurterreinbeheerders, afvalverwerkende bedrijven en (wegen)bouw.

Het maakt het mogelijk om de genoemde licht verontreinigde stoffen toe te passen in grondwerken, wegenbouwpoen, waterwerken en andersoortige bouwwerken.

Terugnemen

Een strenge voorwaarde die GS hanteren is de verplichting tot het terugnemen van de toegepaste ‘schone’ materialen.

“Indien de inrichting waar het werk is gerealiseerd een andere functie of bestemming krijgt, dan dient de toegepaste licht verontreinigde grond in principe door de eigenaar van het werk te worden teruggenomen”, aldus GS. Ze wijzen er verder op dat “in tegenstelling tot verspreiding, bij nuttige toepassing de aangewende licht verontreinigde grond nooit onderdeel mag (gaan) uitmaken van de bodem”.

Volgens GS was het nodig om op bepaalde punten strengere eisen te stellen dan het toekomstige Bouwstoffenbesluit. Zo worden geen mogelijkheden geboden voor toepassingen van relatief sterk verontreinigde stoffen waarbij bodembeschermende voorzieningen nodig zijn. Ook zijn de toepassingsmogelijkheden in enkele bijzondere gebieden (grondwaterbescherming en Groene Hoofdstructuur) beperkter.

Reageer op dit artikel