nieuws

Andere aanpak werknemersverzekeringen goedkoper

bouwbreed

De werkgeversorganisaties VNO en NCW willen een heel andere opzet van de werknemersverzekeringen ww, zw en wao, waarbij de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers wordt beperkt tot twee jaar.

Uitvoering ervan wenst men wel te zien voorbehouden aan bedrijfstak gelieerde bedrijfsverenigingen. De plannen ke een bezuiniging van bijna f. 6 miljard opleveren.

De directe verantwoordelijkheid van sociale partners voor regelingen bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zou moeten worden beperkt tot twee jaar. Gedurende die periode zouden de uitkeringen loon gerelateerd dienen te zijn.

Na die periode, die overeenkomt met de maximale duur van de wettelijke ontslagbescherming, is de kans op herintreding uiterst gering geworden en zou de verantwoordelijkheid voor het inkomen bij de overheid moeten komen te liggen.

Verplicht

Voor wat de uitkeringen bij ziekte betreft, vinden VNO en NCW dat werkgevers gedurende zes maanden verplicht 70 procent van het loon dienen door te betalen. Werkgevers zouden dit risico particulier ke verzekeren of via fondsvorming. Werknemers staat het vrij om daarnaast zelf een aanvullende verzekering af te sluiten voorde laatste 30 procent.

Volgens de verbonden zou in deze opzet de Ziektewet ke worden afgeschaft.

Overigens is er door vertegenwoordigers van de bouwnijverheid in deze werkgeversorganisaties tegen afschaffing geprotesteerd. Men pleit voor handhaving van de zw met maximale vrijheid voor ondernemingen om te kiezen voor het dragen van eigen risico.

Na de periode van zes maanden gaat de wao al in, waarbij de duur van de aan het loon gerelateerde uitkering afhankelijk zal zijn van het arbeidsverleden of de leeftijd. Maar in ieder geval niet langer mag duren dan achttien maanden. Daarna komt de werkloze werknemer in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

De opzet van de ww is in feite niet anders.

Eerst een halfjaar 70 procent en vervolgens, via een zelfde opbouwsysteem als in de wao, zes tot achttien maanden eveneens 70 procent.

Premies

De financiering van de ww gedurende de eerste zes maanden moet geschieden door premies, die gedifferentieerd naar bedrijfstak worden vastgesteld. De daarop volgende anderhalf jaar loongerelateerde uitkeringen worden mogelijk gemaakt door premies, die landelijk worden vast gesteld en voor alle werknemers gelijk zullen zijn.

Voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen blijven de werkgeverskoepels uitgaan van door sociale partners bestuurde bedrijfsverenigingen per bedrijfstak.

Dat kan overigens regionaal geschieden door het op contractbasis inschakelen van uitvoeringskantoren.

Reageer op dit artikel