nieuws

Werkgevers nog niet klaar voor cao-overleg Betere arbeidsomstandigheden gewenst voor dakdekkers

bouwbreed Premium

De bouwbonden van FNV en CNV hebben hun ongenoegen laten blijken over het feit dat, in tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken, dinsdag een eerste overleg over vernieuwing van de cao voor de bitumineuze dakbedekkingsbranche niet kon doorgaan.

De bonden hadden daartoe reeds voor het einde van 1993 hun wensen kenbaar gemaakt. Bij de bonden staat verbetering van de arbeidsomstandigheden in hun wensenpakket voorop.

Werkgevers lieten weten nog niet gereed te zijn met het op papier zetten van hun wensen. Bovendien moeten die nog door de achterban worden gesanctioneerd. Eerst komt ter definitieve vaststelling ervan een werkgroep bijeen op 26 januari, waarna vertegenwoordigers van de achterban hun goedkeuring er nog aan moeten hechten.

Dat vernamen wij van de heer J.L. Bechtold, directeur-secretaris van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland (VEBIDAK).

Hoewel de werkgeverswensen nog niet zijn geformuleerd kon hij al wel meedelen dat er opnieuw gesproken gaat worden over het feit dat ook loodgietersbedrijven zo nu en dan dakdekkers werk uitvoeren en daar heel concurrerend mee bezig zijn omdat ion die branche de lonen 20 tot 25% lager liggen dan in de dakdekkersbranche.

“Wij willen daar wat aan doen. En in ieder geval proberen het bespreekbaar te maken”, aldus Bechtold. Om aan deze zaak het hoofd te ke bieden willen werkgevers proberen een zogenaamde instroom-loonschaal in de cao tussen het aan te brengen tussen het wettelijk minimumloon en het huidige laagste loon volgens de cao, zo deelde hij mee.

Inmiddels zijn voor de cao, die per 1 maart a.s. vernieuwd van kracht zou moeten worden, wel onderhandelingsdata afgesproken. De eerste keer komt men op 25 februari bijeen, gevolgd door bijeenkomsten op 1 en 9 maart.

Arbeidsongeschikten

De bouwbonden dringen er op hun beurt bij hun wensen ter vernieuwing van de cao op aan vooral de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op het punt van de lonen wordt door de bouwbond-CNV verwezen naar wat in het Centraal Akkoord is afgesproken en daarom voorgesteld slechts de automatische prijscompensatie toe te passen.

De eindejaars-uitkering voor arbeidsongeschikten zou nog slechts moeten worden toegekend aan die arbeidsongeschikten die niet in aanmerking komen voor een wao-uitkering, maar zijn aangewezen op de ww.

Volgens Vebidak-directeur Bechtold is er nu voor het uta-personeel -die hij, in tegenstelling tot de bouwbond-FNV, niet onder deze cao wenst te brengen- wel een collectieve regeling ter dichting van het wao-gat overeengekomen met het SFB.

De bouwbond-FNV wil voor wat de vut betreft een wederkerigheidsregel met de metaalnijverheid, zodat werknemers in hetzelfde beroep , maar werkzaam onder een andere cao toch in de vut ke. De bouwbond-CNV wil een gezamenlijke studie naar de financieringsvorm van de vut in de toekomst.

Beide bonden zijn er voorstander van de in het kader van de werkgelegenheid bestaande afspraken verder uit te werken.

Arbeidsomstandigheden

Beide bonden willen in de nieuwe cao de nadruk op verbetering van de arbeidsomstandigheden leggen. De bouwbond van het CNV stelt voor dat per onderneming een arbo-promotor wordt aangesteld, die gaat zorgen voor een inventarisatie van arbo-risico’s in het bedrijf, die bespreekt met de bedrijfsleiding en voorstellen doet om die risico’s te beperken of op te heffen. De bouwbond-FNV geeft specifieker aan wat er op dit terrein zou moeten gebeuren. Zo wenst men uitwerking van protocol-afspraken met betrekking tot het verlichten van het werken met zware materialen zoals dakrollen. Verder wil men in de cao in overleg met de Arbeidsinspectie een norm opnemen met betrekking tot dakrandbeveiliging. Verder moet per bedrijfstak aansluiting bij een bedrijfsgezondheidsdienst worden gezocht.

In de cao zal ook een verbod moeten komen tot het verwerken van materialen met cfk’s en het werken op daken boven windkracht 8. Er moet onderzoek worden verricht naar mogelijkheden om de brand-methode van folien te vervangen door de kleefmethode, omdat bij de brandmethode gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen.

Scholing

De bouwbond-FNV wil dan nog de werking van de cao uitbreiden tot het uta-personeel, terwijl de bouwbond van het CNV nog aandacht vraagt voor de scholing. Er blijkt, volgens marktonderzoek van het EIB, grote behoefte te bestaan aan kortlopende praktijkcursussen. Financiering van deze cursussen kan geschieden uit het scholingsfonds. Een verhoging van het bijdragepercentage voor dit fonds is dan noodzakelijk.

Reageer op dit artikel