nieuws

Uitstel oprichting tweede natuursteenbond

bouwbreed

De oprichting van een tweede natuursteenbond in ons land, de Verenging Nederlandse Steenhouwerijen, is voorlopig uitgesteld. Tijdens een bijeenkomst in Utrecht is besloten de ontevreden bedrijven eerst via een uit te roepen buitengewone algemene ledenvergadering verandering te krijgen in het doen en laten van de bestaande Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven ABN.

De bijeenkomst te Utrecht werd bezocht door ruim vijftig mensen, rond de dertig bedrijven vertegenwoordigend. Initiatiefnemer Bastiaan Vastrick, die een natuursteenbedrijf in Utrecht leidt, zegt echter een veelvoud aan schriftelijke en telefonische reacties te hebben ontvangen, alle voor oprichting van de VNS. Volgens hem tekent dit de onvrede van natuursteenbedrijven over de huidige gang van zaken binnen de ABN en met name het functioneren van de directeur van het Bondsbureau in Leusden.

Tekenend

Van de rond 370 bij het Bedrijfsschap Natuursteenbedrijf te Rijswijk ingeschreven zaken zijn nog geen tweehonderd aangesloten bij de ABN. Enkele jaren geleden beliep de organisatie nog ruim 80%. Tekenend was ook dat de vergadering werd geleid door G.A. Suurendonk nota bene ere-voorzitter van de ABN. Ook een tweede ere-voorzitter, E. Ran, was aanwezig. Voorts bleek 90% van de opgekomen bedrijven aangesloten te zijn bij de Bond.

In zijn openingswoord merkte Suurendonk op dat “de ontwikkelingen in de afgelopen twee jaar geen andere weg open laten dan na te gaan of eigen vereniging kan worden opgericht. Er dient stevig en doortastend gereageerd te worden voordat wij geen vuist meer ke maken en de ABN failliet is”.

Onvrede

Als redenen voor de bijeenkomst noemde hij allereerst onvrede over het functioneren van het huidige Dagelijks Bestuur en de nieuwe directeur. Tweede reden is naar zijn mening het oprichten van een nieuwe vereniging ter mede behartiging van de belangen van de natuursteenbedrijven en samenwerking in een andere sfeer.

Tot de oprichting is het dus niet gekomen. Wel werd tijdens de vergadering de klacht dat hoofdbestuur en Bondsbureau niet naar de leden luisteren, veel gehoord. Tekenend hiervoor was wel dat ABN-afgevaardigde Peter Cuperus tot vijf keer toe een antwoord op de vraag “Heeft het dagelijks bestuur wel oren naar de reden” ontweken.

Scheuring

Desondanks kwam het (nog) niet tot een scheuring. Uiteindelijk werd besloten dat Vastrick namens een aantal leden/bedrijven het DB van de ABN zal verzoeken buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven. “Het is beter samen een oplossing te vinden”, aldus de vergadering. Zo hieraan geen gehoor wordt gegeven, zal alsnog de VNS worden opgericht.

Dit zou het financiele doodvonnis betekenen voor de ABN die, zo viel in de wandelgangen te horen, nu al met een begrotingstekort worstelt.

Reageer op dit artikel