nieuws

Toestroom leerlingen naar vakopleiding stagneert

bouwbreed

De toestroom van nieuwe leerlingen bij de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf stagneert. Een en ander is onder meer het gevolg van de geringe populariteit die de bouw heeft onder schoolverlaters.

De teruglopende economische situatie is er daarnaast debet aan dat de individuele opleidingsbedrijven in de bouw relatief weinig investeren in de opleiding van jonge vaklieden.

Tot eind november vorig jaar meldden zich bij de SVB zo’n 3000 nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1993-1994, tegenover ruim 3200 in het jaar daarvoor.

Een stagnatie die, aldus algemeen directeur W. Turpijn van de SVB, extra pijnlijk is omdat het vakopleidingsinstituut volgens de prognoses de komende jaren tienduizenden bouwvakkers moet afleveren om de bouwproduktie aan te ke.

De stichting Bouw-Vak-Werk, die de vinger aan de pols houdt van de arbeidsmarkt bouw, waarschuwde de bedrijfstak er vorig jaar al voor om voldoende te blijven opleiden, ondanks de huidige dip in de economie. Wanneer dit namelijk niet gebeurt loopt de bouw de kans binnen afzienbare tijd met een fors tekort aan bouwvakkers te worden opgescheept.

De boodschap om meer op te leiden blijkt echter moeilijk te verkopen aan aannemers ten tijde van recessie. Veel bedrijven hebben immers moeite om het eigen personeel aan het werk te houden en zijn daarom minder snel geneigd leerlingen in hun bedrijf op te nemen.

Volgens Turpijn hebben de samenwerkingsverbanden, waarbij aannemers collectief zorgdragen voor de vakopleiding van jongeren, in dit verband hun bestaan bewezen. Door collectief op te leiden worden er volgens hem per saldo meer jongeren afgeleverd aan de bedrijfstak dan wanneer de opleidingsinspanningen uitsluitend zouden plaatsvinden in de individuele bedrijven. Een en ander valt op te maken uit het feit dat de individuele leerbedrijven bij de huidige laagconjunctuur minder leerlingen opnemen dat de samenwerkingsverbanden.

Pijlen

De SVB heeft een aantal pijlen op haar boog om de doelstelling, de instroom van 3750 leerlingen voor het cursusjaar ’93-’94, alsnog te halen. Ten eerste zal de stichting via haar mensen in de regio gesprekken gaan voeren met de in totaal 56 samenwerkingsverbanden die ons land rijk is. Turpijn: “We zullen de komende tijd nog meer inspanning vragen van de samenwerkingsverbanden. Ze zullen meer leerlingen moeten aantrekken willen we de doelstelling halen. In feite moeten de samenwerkingsverbanden de groep leerlingen die de individuele leerbedrijven als gevolg van de recessie momenteel niet ke opleiden voor hun rekening gaan nemen.”

Om het potentieel aan leerlingen verder te vergroten, ontwikkelt de SVB samen met de vakopleiding schilders (SVS) en Bouw-Vak-Werk momenteel een speciaal opleidingstraject (voortraject) om leerlingen met onvoldoende vooropleiding, maar met belangstelling voor de bouw, binnen korte tijd op het aanvangsniveau van het leerlingwezen te krijgen. Naast modulen voor leerlingen met een niet afgemaakte vooropleiding komt er lesstof voor speciale doelgroepen als allochtonen en vrouwen.

Koepelcampagne

Voor de langere termijn moet de zogenaamde ‘Koepelcampagne’ oplossing bieden. Partijen in de bouw hebben voor deze wervingsactie f. 3 miljoen uitgetrokken. Ze moet ervoor zorgen dat de bouw een belangrijke rol gaat spelen in de slag om de schoolverlater. Met de campagne wordt dit voorjaar begonnen en zal dus weinig resultaat meer opleveren voor het huidige cursusjaar.

In een reactie zegt de stichting Bouw-Vak-Werk de instroomcijfers van de SVB zorgelijk te vinden. De stichting heeft nog geen inzicht hoe het met de opleidingsinspanningen bij de wegenbouwers (SBW) en de schilders (SVS) staat, maar verwacht binnenkort cijfermateriaal binnen te krijgen.

Directeur W. Turpijn van de SVB: ‘meer inspanning vragen van samenwerkingsverbanden’.

Reageer op dit artikel