nieuws

Oordeel duurzaam bouwen is altijd subjectief

bouwbreed

De afweging van kosten en baten is een lastig onderdeel bij het propageren van milieuvriendelijk bouwen. Publicatie van een algemeen oordeel over kosten en baten maakt afwegingen eenvoudiger. Deze afweging is evenwel subjectief.

De haalbaarheid van bepaalde voorstellen kan afhangen van projectgebonden omstandigheden. Een eerste stap in deze zet het zoeken naar reeds bestaande afwegingsmodellen die een ruimere toepassing ke krijgen.

Volgens het NVBK jaarboek 1994 *) kijken velen nog negatief naar de kosten en baten van milieubewust bouwen. Door een ruimer gebruik van natuurlijke materialen zouden de kosten van onderhoud ke toenemen. Deze opvatting werkt door in de produktie van bouwwerken. Toch bestaat er een relatief groot draagvlak voor milieubewust bouwen. Zelfs wanneer dat geen directe voordelen met zich meebrengt of de kosten verhoogt.

Gefragmenteerd

Er zijn evenwel geen absolute milieuvriendelijke bouwwijzen die iedereen zou ke toepassen en die dan door schaalvoordelen andere produktiemethoden ke vervangen. Daarbij is de bouwmarkt te gefragmenteerd om snel over te stappen op enkele algemeen toepasbare milieubewuste bouwmethoden. Opdrachtgevers en ontwerpers houden vast aan hun eigen voorkeuren en werkwijzen. Het milieubewuste bouwen moet concurreren met een veelheid aan eisen en tegelijkertijd in de beschikbare budgetten passen.

Bevordering van duurzaam bouwen moet zich vooral richten op het benadrukken van de voordelen bij opdrachtgevers en ontwerpers. De olievlekwerking die deze aanpak teweeg moet brengen blijft vooralsnog beperkt. Temeer omdat de informatievoorziening over milieubewuste bouw nog weinig ontwikkeld is. De vele aspecten van nieuwe bouwwijzen maken een schifting ook niet erg eenvoudig.

Relatief veel aandacht gaat uit naar kwaliteitsverbeteringen die geen geld kosten of zelfs samengaan met besparingen. Per po ke de omstandigheden evenwel verschillen zodat een eensluidende oplossing nauwelijks mogelijk is. Milieumaatregelen ke daarbij de gebruikskwaliteit mogelijk verminderen. Voorzieningen die daarentegen wel een verbetering teweeg ke brengen ke extra investeringen vereisen. Degene die uiteindelijk deze kosten moet betalen zal enige zekerheid verlangen omtrent de baten.

Economie en bedrijfskunde ke hier de helpende hand reiken maar het afwegen van kosten en baten staat in deze nog in de kinderschoenen. Desondanks is het verre van ondenkbaar dat ontwerpers zich op geen enkele manier laten afbrengen van de methoden die ze gewoon zijn te gebruiken. De eerste aanzet tot een verandering ligt in een ruimere toepassing van reeds bestaande afwegingsmodellen.

Te denken valt aan een verdere uitwerking van voorzieningen voor het ontwerpproces, aan het raadplegen van een bestand over milieugegevens van bouwprodukten en gebouwen en aan de afweging van kosten en baten bij de voorbereiding van een plan. Elke variant vergt investeringen. Eerst in een aanloopfase voor het ontwikkelen van de hoofdlijnen, vervolgens voor de uitwerking en daarna in de benodigde hulpmiddelen.

*) NVBK jaarboek 1994 wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van bouwkostendeskundigen die nadere inlichtingen verstrekt via 020-6580250.

Reageer op dit artikel