nieuws

Nieuwe vervoersmodaliteit kan leefmilieu sparen

bouwbreed

Het po Combined Transportation voor het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem voor goederentransport per container wordt uitgevoerd met gelden van de publieke en private sectoren.

De doelen zijn het versterken van de kennisinfrastructuren het ontlasten van het leefmilieu. Naast: weg, water, rail en pijp moet er een nieuwe vervoersmodaliteit komen die op termijn kan leiden tot versterken van de concurrentiepositie van bijvoorbeeld Rotterdam als mainport.

Dit bleek uit een toelichting van ir. E. Heere, sinds kort ingezet bij het Po Combined Transportation. Hij is hoofd sector logistiek en verkeer bij DHV Milieu en Infrastructuur BV te Amersfoort. Het po is een initiatief van Hollandia Industriele Maatschappij, Holec en Hollandia. Er wordt samengewerkt met de TRAIL Onderzoeksschool van de TU Delft. Het po kan naar de mening van de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een geintegreerde en op de markt toegesneden logistieke transportmodaliteit, en van hoogwaardige besturingssystemen daarvoor.

Het po bestaat uit twee onderdelen. Het deelpo ‘Combi Road Implementation’ betreft het ontwikkelen van treinstellen en opleggers (aanhangers), gekoppeld aan een onbemande elektrische aandrijfeenheid waarmee het geheel een snelheid van maximaal 50 km/uur kan bereiken. Afhankelijk van het voor- en het natraject van de containers kan gekozen worden voor het meest doelmatige draagstel, of treinstel of oplegger. De wijze van transporteren van de containers/cargo wordt gekenmerkt door het regelen van de snelheid van over de Combi-Road bewegende aandrijfeenheden en van de afstand tussen twee opeenvolgende eenheden.

Soft- en hardware

In het deelpo ‘Di Trans’ zal de benodigde transporttechnologie worden ontwikkeld. Dat betreft bijvoorbeeld zowel de soft- als de hardware voor intelligente systemen voor voertuiggeleiding en cruise control. Ook worden technieken ontwikkeld voor de on-line ondersteuning voor de capaciteitsinzet. Dit gedeelte gaat vier jaar duren.

Met het po zal een bedrag zijn gemoeid van f. 12 miljoen. Daarvan komt een bedrag van f. 4 miljoen uit de private sector. Eerder deze maand besloot de ministerraad in het kader van het ICES-po Kennisinfrastructuur Transporttechnologie een bedrag van f. 8 miljoen ter beschikking van het po Combined Transportation te stellen (ICES staat voor Interdepartementale Commissie Economische Structuuraangelegenheden).

Met het toekennen van de gelden is officieel met het po begonnen. In Combi Road-verband wordt gewerkt aan het formeren van een kernteam, dat zal bestaan uit voorzitters van deelteams. Naar Heere liet weten moeten binnen een half jaar de hoofdlijnen voor een plan van aanpak bekend zijn. Binnen twee jaar moet dat leiden tot een volledig uitgewerkt plan.

In de deelteams wordt aan specifieke onderdelen gewerkt: de voertuigtrekker, het baanconcept ontwikkelen, het besturen en het afwikkelen van het vervoer. Een vierde deelteam gaat zich bezig houden met de knooppunten, de op- en afritten. Het logistieke concept is toebedeeld aan een vijfde deelteam. Container systeem is geoptimaliseerd naar de zee-kant. Er moet volgens Heere een nieuw evenwicht worden gevonden tussen schip – land – landinwaarts.

Pilot-po

In een laatste deelteam zal een een pilot-po worden voorbereid. Omtrent de plaats van dit po , kan Heere niet meer aangeven dan dat het begin- en eindpunt naar verwachting op de Maasvlakte zullen liggen. Dat het van de Maasvlakte naar het rangeerterrein Kijfhoek zal gaan sluit Heere echter niet uit. Dat hangt af van de uiteindelijke detaillering. Duidelijk zal volgens Heere wel zijn dat met uitvoeren van het pilot-po de toegangsdeur van ECT tot het achterland naar het oosten zal worden verschoven.

Wat is ontwikkeld zal worden ingebracht in een Centrum voor kennisoverdracht voor Transport, op te richten volgens een van de doelstellingen van het oorspronkelijke ICES-po, zijnde het versterken van de kennisinfrastructuur.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels