nieuws

Kloof in financiering poen van Vervoerregio Breda

bouwbreed Premium

Financiering van het pakket maatregelen, dat uitgevoerd moet worden in het kader van het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP), lijkt een groot probleem te worden.

Daarvoor is een budget nodig van f. 700 miljoen. Maar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken in een notitie over het RVVP duidelijk dat het bijeen brengen van de benodigde middelen wel eens een zware opgave zou ke worden.

Volgens GS is feitelijk voor realisering van alle poen in de vervoerregio Breda een bedrag van ruim f. 1 miljard nodig. Indien daarvan echter een aantal rijkswegenpoen wordt afgetrokken, resteert f. 700 miljoen. ‘Op zich geen irreeel bedrag’, concluderen ze.

”Substantiele” bijdrage

Dat dient dan te worden opgebracht door de betrokken gemeenten, waarbij ook van rijk en provincie een ‘substantiele’ bijdrage wordt verwacht. ‘Op dit moment is echter niet duidelijk voor welke poen van de provincie een x-bedrag wordt verwacht. Wel is duidelijk dat het leveren van zo’n bijdrage een claim legt op de beschikbare provinciale middelen’, menen GS.

Kloof

In dit verband wijzen ze er op dat ze al veel in alle in de provincie opgerichte vervoerregio’s hebben geinvesteerd. ‘Het is waarschijnlijk dat er een zekere kloof zal bestaan tussen het totaal benodigde investeringsbudget en de feitelijke beschikbaarheid. Over dit aspect dient meer helderheid te worden geschapen’, stellen ze vast.

Volgens hen zal een in het leven te roepen uitvoeringsorganisatie op basis van hetgeen aan middelen beschikbaar komt, een jaarlijks voortschrijdend uitvoeringsprogramma dienen op te stellen waarin concrete maatregelen inclusief fasering en kosten worden aangegeven.’Dit programma zal duidelijkheid geven over de financiele bijdragen die verwacht wordt van de diverse participanten, alsmede over de bijdragen van rijk en provincie’, aldus GS. Op korte termijn komt het er volgens hen voor de Vervoerregio Breda dan ook op aan een goede uitvoeringsorganisatie op poten te zetten.

Reageer op dit artikel