nieuws

Hilversum ziet af van nieuwe ringweg

bouwbreed Premium

Een nieuwe ringweg om Hilversum wordt niet aangelegd. Volgens B en W is een dergelijke oplossing, om de verkeersproblemen in de binnenstad aan te pakken, uit landschappelijke, ecologische en financiele overwegingen niet te realiseren.

Dit blijkt uit het voorstel van het college aan de gemeenteraad om in te stemmen met de verkeersvisie ‘Kijk op Verkeer’. Dat is gebaseerd op een uitvoerige inspraakronde onder de bevolking over die beleidsnota. Uit de beraadslaging met de Hilversummers bleek dat veel mensen vinden dat er wat moet gebeuren aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

In de inspraakronde werd vooral aangedrongen op aanleg van een nieuwe ringweg om de stad. (buiten het stedelijk gebied), al dan niet ondergronds. B en W zijn het ermee eens dat die een deel van de verkeersproblemen kan verlichten. Maar voeren aan dat dit onhaalbaar is. De daartoe aangevoerde argumenten stroken ook met beleidsopvattingen van de provincie Noord-Holland en het rijk.

Onder veel inwoners van de stad leeft van de Diependaalselaan het beeld van een buitencircuit met wegverdubbelingen, snelheidsverhogingen, fly-overs (viaducten) etc. “Natuurlijk wordt de bereikbaarheid er beter op als er wegen en/of fly-overs bijkomen. In de Hilversumse situatie geeft dit echter zoveel problemen -bijvoorbeeld de aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte en de directe leefomgeving in grote delen van de stad- dat hiervoor niet alsnog zou moeten worden gekozen”, aldus het college.

Daarentegen is besloten om, meer nog dan in het het vorige verkeerscirculatieplan, te streven naar het inrichten van verkeersluwe schoolomgevingen en woon- en verblijfsgebieden. B en W zijn van plan nog veel meer wegen daarbij te betrekken. Ook zal meer worden gewerkt met geluidsarm asfalt.

Uitvoeren

De komende jaren moet al met al een pakket infrastructurele werken worden uitgevoerd, dat een investering vergt van ruim f. 23 miljoen. Maar het beschikbare budget is lager. Derhalve kiezen B en W voor een nieuwe prioriteitstelling, waarbij het autoluw maken van de Kerkbrink (eind 1996 moet dit werk klaar zijn) uitgangspunt is. Een en ander impliceert dat tot en met 1997 een bedrag nodig is van ruim f. 13,5 miljoen. En daarvoor is geld beschikbaar.

De andere nog uit te voeren werken vinden dan na 1997 plaats. Met het oog daarop wil het college alvast tot reserveringen overgaan.

Reageer op dit artikel