nieuws

Experimenten moeten autoverkeer indammen

bouwbreed

Op korte termijn zijn geen spectaculaire successen te verwachten van het beleid inzake het verminderen van het autoverkeer. Een programma van experimenten kan evenwel de aanzet geven tot het verminderen van het autogebruik. Een dergelijk programma moet de originele aanpak van het probleem bevorderen, leiden tot het uitwisselen van ervaringen en de meest belovende methoden belonen.

Het inperken van automobiliteit moet volgens prof.dr.ir. H. Priemus van het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft deel uitmaken van een meer omvattend vervoer- en ruimtelijk beleid. Op een bijeenkomst in Enschede legde hij uit dat vooral een combinatie van maatregelen veel effect kan oogsten. Deze maatregelen bieden bijvoorbeeld op lokaal en regionaal niveau talloze mogelijkheden. Mede daardoor ke autoluwe binnensteden tot stand komen.

Het rijk wil door middel van het SVV-2 de groei van het autogebruik in 2010 vergeleken met 1986 beperken tot 35 procent. Dat is een halvering van de verwachte groei van 70 procent die zich zonder maatregelen zou voordoen. Het NMP-2 beschouwt het terugdringen van de automobiliteit als een speerpunt van het beleid. Volgens Priemus blijft het directe effect van de maatregelen op het aantal gereden kilometers beperkt. Indirect ke echter zeer grote veranderingen ontstaan. Priemus noemt het niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld het verhuisgedrag ingrijpend zal veranderen.

Het gebruik van de infrastructuur zal een niet te onderschatten invloed uitoefenen op het autogebruik. In veel Europese landen wordt inmiddels gediscussieerd over de invoering van bepaalde systemen voor de verrekening daarvan. Op rijksniveau vallen diverse maatregelen te treffen. Het lokale en regionale bestuur zal in sommige gevallen hieraan moeten meewerken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een nieuw parkeerbeleid.

Bestuurskundigen verwachten van regelgeving nog niet veel heil. Het is volgens Priemus echter onvermijdelijk in gezamenlijk verband regels op te stellen en te handhaven. Een consistent beleid houdt winkels en bedrijven bereikbaar.

Reageer op dit artikel