nieuws

Energieraad geeft advies over energiebesparing

bouwbreed

De Algemene Energieraad (AER) van het ministerie van Economische Zaken heeft aan dat ministerie een energiebesparingsadvies uitgebracht. Dit in de vorm van de brochure ‘hoofdlijnennotitie Energiebesparing’.

De beleidsinzet van de Nota Energiebesparing van 1990 was een verdubbeling van het energiebesparingstempo, ten opzichte van een ongewijzigd beleidsscenario. In het jaaradvies van 1992 adviseerde de Raad aan te geven hoe een verminderde CO2-emissie het best beoordeeld kon worden. Dat hield sterk verband met de parameters die gehanteerd zouden worden. En juist die stonden ter discussie. Desalniettemin is vastgesteld dat een verminderde emissie van 3% in het jaar 2000 overeenkomstig het kabinetsbeleid bereikt kon worden. De Raad heeft in zijn advies van 5 november 1993 een beoordeling van aanvullende maatregelen gegeven.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het behalen van een verbetering van de energie-efficientie van gemiddeld 1,8% per jaar zijn volgens de notitie: het nakomen van de meerjarenafspraken, die met de doelgroepen zijn of worden gemaakt. Verder het totstandbrengen van een doeltreffende energiebesparingsnorm voor nieuwbouwwoningen en overige gebouwen. Het doorvoeren van een reele stijging van de energieprijs, zonodig via een Europese heffing en vervolgens het tot stand brengen van een Europese regeling ter verbetering van de energie-efficientie in de transportsector.

Om vervolgens het verschil tussen de 1,8% energiebesparing per jaar en de oorspronkelijke 2,1% per jaar te overbruggen, worden aanvullende maatregelen aangekondigd. Daartoe adviseert de Raad onder andere het besparingsaccent te leggen op de sector verkeer en vervoer.

De Raad meent voorts, dat de convenantaanpak in de industrie als goed voorbeeld kan dienen voor andere sectoren, waaronder de transportsector. De regelgeving zal waar mogelijk worden uitgebreid en waar nodig in Europees verband. De Raad ziet verder een stelsel van efficientie-normen als een noodzakelijke aanvulling op de convenantaanpak.

Distributiebedrijven

‘Voor de uitvoering van het energiebesparingsbeleid is vooral de rol van de distributiebedrijven van het grootste belang’, aldus de Raad. De te leveren bijdrage van deze bedrijven wordt vertaald in een aanzienlijke aanscherping van de CO2-doelstelling. De CO2-emissie in het jaar 2000 moet omlaag van 9 miljoen ton, zoals vastgelegd in de Bedrijfs-MAP’s van 1991 naar 14 miljoen ton zoals is aangekondigd in de Set van Afspraken per 1 januari dit jaar. ‘De realisatie van het gestelde in de MAP’s is tot nu toe op het oude schema gehaald mede dankzij het succes van de Warmte/Kracht-koppelingen. Deze installaties hebben in de jaren 1991 en 1992 voor 65% bijgedragen aan een CO2-emissiereductie vergeleken met de geplande bijdrage van 40%. Hoewel de maatregelen in de MAP’s genoemd, op schema liggen concludeert de Raad, dat vooral de verbruikssector van bedrijfsleven en overheid ver achterligt.

De 15 pagina’s tellende brochure is te bestellen bij de Algemene Energieraad te ’s Gravenhage, telefoon 070-3924001, fax 070-3652836.

Reageer op dit artikel