nieuws

De Vries wil in bouw af van prijscompensatie

bouwbreed

Afschaffing van de prijscompensatie in de bouw, het voor rekening van de bedrijfstak laten komen van de eigen werkloosheidskosten (eventueel door toepassing van naar bedrijfstakken gedifferentieerde ww-premie) en afzien van het algemeen verbindend verklaren van de laagste loonschalen in de bouw-cao. Dat alles bepleit minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in Bouwbelangen, het officiele orgaan van het AVBB.

De bewindsman erkent dat het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet wellicht zou ke leiden tot hogere kosten, maar betwijfelt of dat minder bouwproduktie tot gevolg zal hebben. Hij noemt in dit verband meer factoren die tot bouwkostenstijging leiden. Als voorbeeld haalt hij de prijscompensatie in de bouw aan:

“Als ik vandaag de dag zou moeten kiezen tussen betere arbeidsomstandigheden in de bouw of een procentje minder loonsverhoging, zou mijn keuze duidelijk zijn… ook uit oogpunt van het belang van de bedrijfstak op de wat langere termijn. Ik zou zeggen: zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Als de rest van Nederland zegt: doe het in deze tijd eens wat kalmer aan en ik zie dat de bouw gewoon doorgaat met zijn prijscompensatie te betalen, dan vind ik dat de bedrijfstak met het argument van kostenverhoging op dit moment niet van erg goede huize komt.”

Referte-eis

Wat betreft de kritiek vanuit de bouw op aanscherping van de referte-eis voor de ww (van 26 naar 39 weken) erkent De Vries dat veel mensen daardoor niet meer in aanmerking komen voor een ww-uitkering maar meteen in de bijstand belanden. Maar dat is volgens hem de schuld van de bouw zelf:

“We zullen serieus naar dat probleem kijken. Maar anderzijds kun je serieus vraagtekens plaatsen bij een cultuur in een bedrijfstak waarin veel mensen kennelijk een relatief groot deel van het jaar hun inkomen ontlenen aan een voorziening die gefinancierd wordt uit de solidariteit van werknemers in andere bedrijfstakken. Dat moet niet door de overheid bevorderd worden. Als men in de bouw -als bedrijfstak- zijn eigen werkloosheidskosten zou betalen, zou ik er misschien iets anders tegenaan kijken.”

De minister stelt vast dat dit “gemakkelijk zou ke worden opgevat als een pleidooi voor een bedrijfstakgewijze differentiatie van de ww-premie”. Maar ook zou gedacht ke worden aan “het verlengen van de wachtgeldperiode die de bedrijfstak voor zijn rekening neemt”.

Tenslotte constateert De Vries dat de laagste lonen in de bouw-cao 20 tot 25% boven het minimumloon liggen:

“Als ik de bouw-cao algemeen verbindend verklaar -en dat doe ik nog steeds- verbied ik dat er minder betaald wordt dan 25% boven het minimumloon. Als men naar een scherper sanctiebeleid toegaat in combinatie met korting op uitkeringen, kan het best zo zijn dat in combinatie daarmee het toch best verstandig kan zijn de laagste loonschalen niet algemeen verbindend te verklaren”.

Reageer op dit artikel