nieuws

Daling bedraagt meer dan tien procent Ziekteverzuim bouw drastisch gedaald

bouwbreed

Dit jaar zal bij een tweede ziekmelding de werknemer in de bouw geen wachtdag voor zijn rekening hoeven te nemen. Dat komt omdat de bedrijfstak er in 1993 in is geslaagd het ziekteverzuimpercentage met ruim 10 procent naar beneden te brengen.

In de cao was die wachtdag in het vooruitzicht gesteld als het verzuim niet met 10 procent zou zijn teruggebracht in vergelijking met 1992.

Volgens een mededeling van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid aan partijen, betrokken bij de bouwcao heeft gestuurd, komt het ziekteverzuimpercentage eind december 1993 uit op 9,86 %. Het SFB laat wel weten dat het hier een voorlopig cijfer betreft, dat pas in de loop van dit jaar kan worden bevestigd.

Aanvankelijk was bij de cao-onderhandelingen afgesproken dat ter bepaling of aan de voorwaarden zou zijn voldaan gerekend zou worden vanaf een ziektepercentage van 11,2. In de loop van 1993 heeft er echter een correctie van de berekeningsmethode plaatsgevonden, waardoor de vermindering met 10 procent moest worden vastgesteld vanaf 11 % precies.

Eind november toonden de bouwbonden zich al enigszins optimistisch omdat toen het percentage verzuim door ziekte, onder andere door de introductie van 25 maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, was teruggelopen tot 9,8 %.

Een tweede griepgolf in dat jaar, begonnen eind november en doorgezet in december, leek op het laatste moment nog roet in het eten te gooien. Maar gelukkig voor de bedrijfstak kon de schade worden beperkt.

Verdere daling

Partijen bij de bouwcao reageren blij en opgelucht op deze voorlopige uitkomst.

Mr M. van der Ent van het AVBB noemt het “een stap in de goede richting, die positief wordt gewaardeerd. Dat betekent overigens niet dat we er al zijn. De inspanningen, die de bedrijfstak zich de afgelopen twee jaar heeft getroost, moeten worden voorgezet. Een verdere daling van het verzuim moet namelijk mogelijk zijn. Het SFB heeft berekend dat wanneer als gevolg van maatregelen het vermijdbaar verzuim ook werkelijk niet langer plaatsvindt het percentage nog kan teruglopen tot 8 a 8,5.”

Volgens de bouwbond-FNV is dit een bewijs dat het deelnemen aan een project Ziekteverzuim van het SFB door werkgevers de moeite loont. “Deze daling levert de werkgevers al een besparing van f. 130 miljoen aan ziektekosten. Daarom is het niet goed te begrijpen dat nog altijd een flink aantal werkgevers het SFB-po willen torpederen.”

Doorgaan

De bouwbond-CNV toonde zich “zeer ingenomen met dit cijfer, omdat als gevolg van twee griepepidemieen in 1993 , het er even naar heeft uitgezien dat het streefpercentage niet zou worden gehaald.” “Het toont des te meer aan dat een po Ziekteverzuimbestrijding z’n effect heeft gehad.”, aldus bestuurder Gijs Wildeman. “Wij pleiten ervoor dat op enigerlei manier dit po wordt voortgezet. Daar moet, gezien de huidige daling van het verzuimpercentage en de geringere kosten voor werkgevers als gevolg daarvan, toch financiering voor zijn.

Reageer op dit artikel