nieuws

Corporaties kiezen eerder voor sloop sociale huurwoningen

bouwbreed

Als gevolg van de verzelfstandiging van woningcorporaties en door de wijziging van de subsidieregeling voor woningverbetering neemt de kans toe dat sociale huurwoningen eerder worden gesloopt.

Dit ondanks het feit dat deze woningen vaak een betere kwaliteit hebben dan particulier woningbezit.

Bovenstaande kan worden geconcludeerd uit het onderzoek ‘Gebruiksduurverlenging van woningen’ van het ministerie van VROM. Doel van het onderzoek was te inventariseren in welke mate verlenging van de levensduur van woningen ertoe kan bijdragen de milieubelasting door nieuwbouw te verminderen.

De onderzoekers hebben geconstateerd dat een groot aantal woningen wordt gesloopt voordat de technische levensduur is bereikt. De gemiddelde leeftijd waarop wordt gesloopt ligt rond de 75 jaar. Daarbij kan worden opgemerkt dat meergezinswoningen eerder worden gesloopt dan intintngezinswoningen.

Als argument voor sloop worden vooral de hoge kosten van herstel en/of verbetering van de bouwtechnische en woontechnische kwaliteit aangevoerd. In veel gevallen ligt daar echter een proces van verval aan ten grondslag, samenhangend met de kwaliteit van de woonomgeving, de sociale toestand van het woningcomplex en de marktomstandigheden.

Aan de kwaliteit van de wijk zal volgens de onderzoekers dan ook veel aandacht aan moeten worden geschonken om te voorkomen dat woningen te snel worden gesloopt. Bovendien verdient het aanbeveling al in het ontwerp rekening te houden met toekomstige veranderingen ten aanzien van de bouwtechnische en woontechnische eisen.

Eigenaar-bewoners

De stelling dat eigenaar-bewoners niet snel zullen overgaan tot sloop van hun bezit, omdat dit volledige kapitaalvernietiging voor hen betekent, wordt in het onderzoek weerlegd. Jaarlijks worden liefst 2200 woningen van eigenaar-bewoners gesloopt. De reden hiervoor is moeilijk te achterhalen omdat het hier een zeer groot aantal individuele gevallen betreft.

Mede in samenhang hiermee wordt in het onderzoek opgemerkt dat het niet zozeer de eigendomsverhouding zijn die bepalend zijn voor de keuze voor sloop, als wel de politieke besluitvorming, regelgeving en subsidies.

Sloop

In Rotterdam bijvoorbeeld zijn door de gemeentelijke aanpak van het stadsherstel in 15 jaar tijd 60000 woningen gesloopt. En door de gewijzigde subsidieregeling voor woningverbetering, en de nieuwe ordening van de de volkshuisvesting zijn corporaties eerder geneigd over te gaan tot sloop van sociale huurwoningen. Dat maakt volgens de onderzoekers de politieke besluitvorming van uitzonderlijk gewicht bij de beslissing tot sloop en daarom hintt aangewezen instrument om de gebruiksduur van woningen te verlengen.

Een ander instrument zou huurdifferentiatie ke zijn. Door de kosten/kwaliteitsverhouding van het woningbezit te verbeteren is een woningcorporatie beter in staat probleemcomplexen in stand te houden, zo menen de onderzoekers.

Reageer op dit artikel